Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-59v

Anthonij Peter Broeckmans woonende alhier heeft vercocht, ende mitsdien wettelijck ende erffelijck in volle vrije eijgendom overgegeven ende opgedragen, gelijck hij doet bij desen aen ende ten behoeve van Sr Ego Gijsbert de Wits mede schepen in wetten, eersteijck seeckere stede, bestaende in een huijsinghe ende schure metten gronde van dien ende erffenisse daeraen liggende, ende daer toe behoorende soo saeij als weijlant groot int geheel twaelff a derthien loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als de selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse int geheel oost de kinderen ofte erffgenamen van wijlen Adriaen Adriaen Gijben, suijt de weduwe met de kinderen wijlen Peter Gerit Cornelissen, west Peter Jan Nesten, ende noort de gemeijne straet, Item noch een parcheeltien saeijlant groot een loopensaet ofte etc nochtans etc binnen de parochie ende plaetse voors: aldaer tusschen erffenisse oost Sijmon Peter Willem Veramelvoort, suijt Gerit Adriaen Smolders, west de cooper in desen, ende noort Michiel Peter Willem Veramelvoort, Item alnoch een parcheeltien weijlant groot een loopensaet en drij quart ofte etc nochtans etc binnen de parochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse oost de erffgenamen wijlen Jan Willem Cornelissen, suijt de gemeijne straet, west de weduwe Peter Gerit Cornelis: ende noort Michiel Daniel Denen, Item alnoch een weijde groot een loopensaet en een quart off etc nochtans etc oost Gerit Jan Anthonis, suijt ende west de kinderen Jan Gerit Cornelis, ende noort den gemeijne steegh, ende eijntelijck alnoch een heijvelt groot twee loopensaet off etc nochtans etc binnen de parochie voors ter plaetse genaempt als voor, aldaer tusschen erffenisse oost de kinderen Peter Peter Huijberts, suijt Adriaen Willem Ariensen, west Jan Gerit Creijers, ende noort Peter Peter Henssen den ouden, ende dat alles met sijne appendentie ende dependentie van dien, mitsgaders in soodaniger vuegen ende manieren als des vercoopers ouders alle de voors goederen in eijgendom becomen ende vercregen hebben, los ende vrij, soo hij seijde, uijtgenomen wegen, stegen, ende andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs de voors erffgoederen eenichsints soude mogen subject wesen, ende heeft, etc gelovende etc, allen verholen commer etc prout  in forma, actum 15 juni 1680. 

Cooppenn: 1000 gulden, scabini Maes et relatu vande Sande.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832