Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-63r

Sr. Ego de Wits, schepen in wetten heeft uijt crachte van seecker appostille marginael op de request? bij hem aen eerw: heeren drossaert ende schepenen alhier gepresenteert, op den 21 meert 1679 van haer ed: geobtineert publiecquelijck ende voor alle man ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck tsijnen behoeve allenlijck overgegeven ende opgedragen de gerechte helft onbedeelt in een weijde, groot int geheel een loopensaet en een quart ofte daer ontrent begrijpende, nochtans etc. binnen dese parochie van Tilborgh aende Hasselt alhier, ter plaetse genaemt Riethoven, aldaer int geheel comende oost de vercooper ende cooper, suijt ..., west ..., west Wouter Adriaen Segers, ende noort ..., los ende vrij, ende heeft in dier qualiteijt etc. pro ut in forma, actum 8 julij 1680, coram scabini Maes rel: vande Sande.

Cooppenn: 36 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832