Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-64v

d Heeren Jacobus vander Burcht president, ende Anthonij Vereijck secretaris respective deser heerlijckheden Tilborgh ende Goirle, als bij mijne heeren drossaert ende schepenen alhier gestelde curateuren over den insolventen, geabbandonneerden boedel ende goederen van wijlen Jan Cornelis de Beir, volgens acte van dato 26 februarij 1680, hebben in dier qualiteijt publiecquelijck ende voor alle man ten doene ende behoeve vande crediteuren vercocht, ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Daniel Vrancken woonende aende Velthoven een camer met den hoff ende erve daer aen liggende, groot een halff loopensaet, off etc. gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Velthoven aldaer tusschen erffenisse oost Jan Claes Daniels, suijt sheeren straet, west Willem Piggen, ende noort denselven, los ende vrij ende hebben etc. pro ut in forma, actum 13 julij 1689, scabini vande Sande et relatu Ophuijsen,

Cooppenn: 135 gulden,

De voornoemde heeren vercooperen in qualiteijt als voor hebben vercocht ende mitsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan Peter Jan Sijmons een parcheeltien saeijlant groot een loopensaet ende drij quart off etc. gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet, suijt ende west Cornelis de Beir, ende noort Maeijcken Goijaert Janss, los ende vrij, uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende hebben etc. pro ut in forma, actum et scabini ut antea,

Cooppenn: 127:10:Zoeken in website: De Hasselt voor 1832