Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-93

Compareerden voor schepenen van Tilborg ende Goirle ondergenoempt Peeter ende Cornelis Elias Jan Verwers, soo voor haer selven als mede innestaende haer fort ende sterck maeckende voor de erffgenaemen van wijlen Adriaen Elias Jan Verwers haeren gewesen broeder ten dese mede present sijnde een van de kinderen wijlen Adriaen voorn. als mede erffgenaem van wijlen Maria Jan Hendricq Verwers, eerst weduwe van wijlen Matthijs Jacobs den Snijder, ende daer naer lest wijlen Jan Jan Willems Ariens, de voorschreven comparanten gewesene moeije ende in dier qualitijt ter eenre, Jan Adriaen Willems de Roij als in houwelijck hebbende Judit Jan Joost Gerits de Beir sijne tegenwoordighe huijsvrouwe, Gijsbert Joost Gerits de Beir als momboir over Jan onmondighe soone wijlen Jan Joost Gerits de Beir, daer moeder aff was Engeltjen Johan Willem Ariens, Cornelis Gerit Maes als momboir, ende Johan Gijsbrechts vande Loo, als toesiender over de drij onmondighe kinderen wijlen Engeltje voornoempt daer vaeder aff is Jan Gerit Maes, ten dese mede present sijnde, ende Johan Janssen vande Loo als momboir, met Corstiaen Jan Jacobs als toesiender over de drij onmondighe kinderen wijlen Cornelia Jan Willem Ariens, daer vaeder aff is Jan Corstiaen Jacobs, ende in dier qualitijt als erffgenaem van wijlen Jan Jan Willem Ariens die in houwelijck heeft gehadt Maria Jan Hendricq Verwers voornoempt ende in dier qualitijt ter andere sijden, de welcke tsamen sijden ende verclaerden met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, soo ende gelijck sij doen mitsdesen, een minnelijck ende vrindelijck contract ende transactie bij forme van utcoop wegens de goederen ende alle de naergelaetenschap van wijlen Jan Jan Willem Ariens die in houwelijck heeft gehadt de meergemelte Maria Johan Hendricq Verwers, ende dat in der forme ende voegen ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten soo sullen de eerste comparanten ter eenre in desen voor haare portie ende contingendt die sij in alle de naerlaetenschap soo van den voornoemden Jan Jan Willem Ariens, als van de voornoemde Maria Jan Hendricq Verwers eenighsints sijn hebbende ofte pretenderende, daer vooren in qualitijt als voor tsamen hebben genieten ende ontfangen uijt handen van de tweede comparanten respective ter andere sijden, in haare voorschreve qualitijt eene somme van veertigh guldens eens vrij gelt sonder meer dewelcke deselve 1ste comparanten in desen oock bekende ontfangen te hebben, ende daer van door handen van de tweede comparanten ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, met welcke somme de voornoemde eerste comparanten in haare voorschreve qualitijt verclaeren bij desen ... ende gecontenteert te wesen van deese actie ende presentie die sij eenighsints soude comen ofte moogen hebben tot laste van de tweede comparante in desen uijt den hoofden van den voornoemde haeren overleden moeijen, ende verclaeren daer mede te desisteren ten behoeve van de voornoemde tweede comparanten in haare voorschreve qualitijt, op alle de goederen soo erve, haeff als meubelen met d'active schulden die de meer genoemde Jan Jan Willem Ariens eenighsints met sijn doot heeft ontruijmpt ende achtergelaeten, waer ende op wat plaetse die mochte bevonden werden gelegen te sijn, egeene ter werelt van de selve uijtgesondert, met volcomen renuntiatie in forma, geloovende sij eerste comparanten op verbant van haaren persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende, naermaels uijt den hoofden als voor tot laste van den tweeden comparanten in toecomende niet meer te sullen pretenderen wegens de naerlaetenschap van de meergemelte Maria Jan Hendricq Verwers, als bekennende daer aff int geheel ende volcomentlijck voldaen ende gecontenteert te wesen als voorschreve, onder soodanighe conditie nochtans dat de tweede comparanten in desen tsamen tot haaren laste alleen sullen gehouden sijn te voldoen ende te betaelen, gelijck sij tweede comparanten ter andere sijde in desen gelooven, alle de schulden die de voornoemde Jan Jan Willem Ariens laets met sijn doot heeft achtergelaeten, egeene van de selve ter werelt uijtgesondert, ende van wat natuer de selve mochte bevonden werden, alnoch tot laste van de erffgen. van den voornoemden Jan Jan Willem Ariens schuldigh te sijn, in sulckcx voegen, dat de comparanten daer over noijt te eeniger tijt sullen aengesproocken, gemaent ende gemolisteert werden, in rechte noch daer buijten, noch in eenigerlij manieren, als verclaerende sij tweede comparanten de eerste comparanten daer van t'allen tijden te ... cost ende schadeloos te houden op verbant als naer rechten, alle welcke ... etc. geloovende etc., actum 9e november 1680.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832