Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1680-14-8022-94v

Compareerden voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, Gijsbert Joost Gerits de Beir als momboir over de twee onmondighe kinderen wijlen Jan Joost Gerits de Beir, daer moeder aff was Engeltjen Jan Willem Ariens met Jan Willem de Roij in houwelijck hebbende Judith Jan Joosten de Beir, sijne tegenwoordighe huijsvrouwe, Cornelis Gerit Maes als momboir ende Jan Gijsberts van de Loo als toesiender over de drij onmondighe kinderen wijlen Engeltjen Jan Willem Ariens voornoempt, daer vaeder aff is Jan Gerit Maes ten dese mede present wesende in der qualitijt tsaemen ter eenre, ende Jan Janssen van de Loo ende Anthonij Corst Jan Jacobs als momboir ende toesiender over de drij onmondighe kinderen wijlen Cornelia Jan Willem Ariens daer vaeder aff is Jan Corst Jan Jacobs in der qualitijt ter andere sijden, tsaemen erffgenaemen wijlen Jan Jan Willem Ariens, der elf resp. onmondighe gewesen oom dewelcke tsaemen in haaren voorschreven qualitijt bekende ende belijden, soo ende ... sij openlijck bekennen ende belijden met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe van de naerbeschreven erffgoederen met der doot ontruijmpt ende achtergelaeten door wijlen Jan Jan Willem Ariens voornoempt in de volgen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sijn de momboirs ende Jan Adriaen Willems de Roij respective comparanten ter eenre in desen bij blinde lothinge ten deele bevallen is ende sullen deselve alsoo tsaemen ten behoeve van de onmondighe voor ende naerkinderen wijlen Engeltjen Jan Willem Ariens voors. met Jan Adriaen Willem de Roij nomine uxoris, hebben behouden ende erffelijck voor haare resp. portie besitten, eerstelijck een caemer met den gronde ende veerthien roeden oft daer omtrent, gestaen aen seecker huijs binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenissen oost ende suijt de gemeijne straet, west Jan Cornelis Willem de Beir, ende noort Willem Daniel Adriaen Francken, los ende vrij, Item noch een parceeltjen saeijlant groot een loopensaet off daer omtrent, gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt Velthooven, aldaer coomende oost de gemeijne straet, suijt d'erffgenaemen van Cornelis Willem ... west Jan Pietersen den Haen, ende noort Hendrick den Rietmaecker, los ende vrij eijndelijck alnoch de gerechte helft onbedeelt in eenen hoijbeempt groot int geheel vier loopensaeten ofte daer omtrent gelegen onder de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt ..., waervan dander helft competeert Jan Gerit Maes, aldaer intgeheel tusschen erffenisse oost Adriaen Cornelis Joosten, suijt de erffgenaemen ..., west ende noort de lantscheijdingh tusschen Tilborgh ende Gilse los en vrij uijtgenoomen dat op den geheelen beempt in desen is staende ende jaerlijcs uijtgaende een chijns van seven stuijvers waer inde d' eene helft bij de deijlders in het loth s'jaers sal moeten gedragen ende betaelt worden aen de Heer van Deurne tot s Bosch verders vrij,

Ende waertegens de momboir ende toesiender van de drij onmondighe kinderen wijlen Cornelia Jan Willem Ariens daer vaeder aff is Jan Corstiaen Jacobs bij blinde lotinghe ten deele bevallen sijn, ende sullen de selve ten behoeve van deselve onmondighe kinderen voor haare portie, hebben behouden ende erffelijck possideren een parcheel saijlant groot vier loopensaete off daer omtrent gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt den Heijcant, aen ende omtrent den nieuwen wint coorenmoolen, aldaer tusschen erffenissen oost de erffgenaemen van wijlen Hendrick van Daems cum suis, west de erffgenamen van Michiel Jan Nesten, suijt eene gemeijne weght, ende noort de erffgenamen van Adriaen Daniels, los ende vrij, uijtgenoomen dat hier op jaerlijcx is uijtgaende vijff duijten in eenen meerdere chijns aen de geswoorens van Tilborgh alle jaers werdende betaelt op St. Stevensdagh, die de condividenten in desen tot haere lasten sijn nemende jaerlijcx te voldoen verders vrij, ende sullen de condividenten in desen jder sijn aenbedeelde aenveerden daetelijck ... passeren deses ende dienvolgende daer van gemeten ende ontfangen ... eerstmael naer dato deses sullen coomen te vervallen, ende de dorpslasten van desen jaere 1680 sullen tsamen bijde condividenten elkx in desen werden gedragen ende betaelt aen den tegenw Borgemeester, ende de dorpslasten soo ordinair als extraordinair is dat die eerstmael jder op sijn bedeelde in desen met een toecoomende Borgemeester Anno 1681 sal werden gesupporteert ende voldaen,

Voorts is wel expresselijck geconditioneert ende wel expresselijck ondersproocken dat jder op sijn aenbedeelde sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen stegen ende waeterlaeten, ende alle andere naerbuerlijcke rechten twelck d'een off d'ander parcheel van outs enighsints subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., allen verhoolen commer etc., pro ut in forma actum 11 november 1680 coram scabini Maes ... de WithZoeken in website: De Hasselt voor 1832