Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1681-14-8023-100v

Gerit, Jan, ende Cornelis gebroederen, ende soonen van wijlen Jan Janssen de Beir, daer moeder aff was Lijsbeth Peeter Adriaen Goijaerts, mitsgaders Cornelis Gerit Maes, als in huwelijck hebbende Pietronella sijne huijsvrouwe, Denis Embrecht Maes, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, ende Jan Jan Coijen als in huwelijck hebbende Jenneken sijne huijsvrouwe, gesusteren ende dochteren wijlen Jan ende Lijsbeth voornoempt, ende verclaeren alnoch gesamentlijck inne te staen haer fort ende sterck te maecken mits desen voor Anneken oock dochtere wijlen Jan ende Lijsbeth voornoempt, haere suster, ende vrouwe suster, respective, hebben in dier qualiteijt als erffgenaemen van Norbertus Pauwels Herman van Heijst saliger, te samen hebben vercoght ende mits desen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedraegen, aen ende ten behoeve van Anthonij van Opstal, een halff huijs scheijdende met den middelweeght inde huijsinge staende met den hoff daer aen leggende ende daer toe behorende, groot sestich roeden, off daer ontrent, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer comende oost Henderick Bernevelts, suijt Adriaen Anthonis Benders, west de gemeijne straet, ende noort Adam van Heijst, los ende vrij, uijtgenomen dat den cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal eene chijns van drie stuijvers, twaelff penningen aen ... Ekelschot tot Oorschot, op St. Dionijsdagh, alhier betaelt wordende, mitsgaders alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, onder soodanighe conditie nochtans dat ingeval den voors. middelweeght t'eeniger tijt in toecomende quame ter neder te storten, is bespreck dat alsdan den cooper in desen gehouden sal wesen tot sijne laste ende cost alleen wederom in plaets op te rechten eene bequame steense muer ten contentemente van Adam van Heijst, die dander helft vant voors. huijs competeert, doch soo sal Adam van Heijst voorn. bij erffscheijdinge ende deijlinghe gehouden sal sijn, te blijcken hier toe als voors. staet gerechticht te sijn, ende in geval van geen schriftelijck bewijs, soo sal den cooper hier van sijn ende blijven ontlast, soo sij vercooperen verclaeren, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum 13 junij 1681, coram scabinij ...

Cooppen 104:10:0 sijn bij de vest voldaen.

De selve vercooperen, uijtgenomen den cooper in desen, in qualiteijt als voor hebben vercogt aen ende ten behoeve van Denis Embreght Maes, een huijs, met de gronde van dien, met den hoff ende de erve soo tot saeij als weijde daer achter aen liggende ende toebehoorende groot drie ende drie quart loop off daer ontrent, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tussen de erffenisse, oost de gemeijne straet, suijt Adam van Heijst, west Cornelis Janssen de Beir, ende noort de gemeijne straet, los ende vrij, uijtgenomen alle gebruijckelijcke rechten als van outs, te onderhouden, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer, pro ut in forma, actum et scabini ut supra.

Cooppen 319 gulden, sijn bij de vest voldaen,

Deselve hebben vercoght, in qualiteijt als voor, aen ende ten behoeve van Jacob Peeters van Heijst, een parcheeltien saijlant groot een ende een halff loop off daer ontrent, gelegen binnen dese parcochie van Tilborgh, ter plaetse, genaempt de Hasselt, comende oost Cornelis de Beir, suijt Gerit Jan Anthonissen, west de gemeijne straet, ende noort de erffgenaemen van Goijaert Jan Anthonissen, los ende vrij, uijtgenomen alle gebuerlijcke rechten etc., ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum et scaninij ut supra.

Cooppen 82:10:0 sijn ten dage der veste voldaen ende betaelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832