Menu

Documenten

Document R-1681-14-8023-109v

Kennelijcken sij eenen ijgelijcken, dat op huijden dato ondergenoempt, voor schepenen der heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle, sijn gecomen ende gecompareert Gerit Adriaen Meues, met Jan Janssen van Heijst in qualiteijt als momboir ende toesiender, over twee onmondige kinderen van wijlen Willem Gerit Jan Laureijssen, daer moeder aff is Jenneken Adriaen Meussen, alhier mede present ende Anthonij Peeter van Groenendael met Jan Jan Meuessen in qualiteijt als momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Anthonij Gerit Jan Laureijs Eeltiens, alhier mede present, de welcke te samen bekennen ende verclaeren mits desen met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinghe, van de naebeschreven erffgoederen metter doot ontruijmt ende achtergelaeten, bij wijlen Gerit Jan Laureijs Eeltiens, die in sijn leven grootvader vande repective onmondige kinderen van haeren vaders sijde, in der vuegen ende manieren hier naer volgende,

Overmits de welcke soo sijn de momboirs van de twee onmondige kinderen wijlen Gerit Jan Laureijssen voors. bij blinde lothinghe in haere voors. qualiteijt ten deele bevallen, ende alsoo sullen de selve twee onmondige kinderen voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ten erffrechten, ende de voornoemde Jenneken haere moeder, ter tochte, eene camer scheijdende opt gebont, tusschen de keucke ende dese kamer, met alnoch een placxken erve leggende aende weste sijde vant huijs soo groot ende cleijn, alst selve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, met alnoch den oversteeck drij voeten buijten den eusel drop, noort oostwaerts op, aldaer int geheel tusschen de erffenisse oost Gerit Jan Smolders, suijt de gemeen straet, west Jan Cornelis Cornelis van Gorp, den ouden, ende noort Jan Jan Meuessen, los ende vrij, uijtgenomen de helft jaerlijcx in eenen rogh pacht van dartien vaeten aan den rentmeester vant convent van Tongerlo te Lichtmisse siaers in gelt betaelt wordende, item noch een parcheel soo saeij als weijlant groot twee loopensaet off daerontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors., in reengenooten als voor, los ende vrij, uijtgenomen mede belast met den voors. jaerlijcxen ... ende sij geweten, dat bij de respective condividenten in desen, wel expresselijck is ondersproken namentlijck, dat het voors. placxken erve in ... vuegen sal moeten blijven alst selve tegenwoordich is leggende, ... dat selve naermaels ... sal mogen betimmert worden, in eenigerleij manieren,

Ende waer tegens de momboirs van de twee onmondige kinderen wijlen Anthonetta Jan Willem Daniels daer vader aff is Anthonij Gerit Jan Laureijs Eeltiens, bij blinde lothing ten deelen bevallen sijn, ende alsoo sullen de selve kinderen voor haere portie ten erffrechte hebben behouden ende den voornoemden Anthonetta ter tochte possideren, eerstelijck een keucken met het eerste gebont int achterhuijs, ... de selve keucken, met alnoch een parcheel lants groot eenloopensaet of daer ontrent, daer achter aen liggende ende daer toe behoorende in reengenooten als int eerste loth staet geexpresseert, mitsgaders alnoch ontrent een loopensaet lants gelegen ter plaetse voors. aldaer tusschen Jan Cornelis van Gorp den ouden, west het goet int eerste loth bedeelt, ende noort Jan Jan Meuessen, los ende vrij, uijtgenomen de helft jaerlijcx in eenen roghpacht van dartien vaeten, aenden rentmeester vant convent van Tongerlo, als nader int eerste loth staet uijtgedruckt mitsgaders alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, ende sullen de condividenten in desen ijder het sijne aenveerden, als nu eerstmael uijt de hueren sal commen te vallen, ende de dorpslasten ijder vant sijne met den eerstcomende ... 1682, ende sal alnoch gemeijn ende onbedeijlt blijven leggen, een seecker hoeckxen erve van ontrent drie roeden gelegen beneffens het huijs aende weste sijde tegen het achterhuijs, omme het selve hoeckxen bij de respective onmondige kinderen te saemen gemeijn gebruijckt ende gepossideert ofte oock betimmert te worden naer hennen genoegen, ende contentement,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck ondersprooken, dat alle verholen lasten ende commer, naermaels bevonden worden, gesamentlijck sullen worden gedraegen, pro ut informa, actum 24 junij 1681, scabinij de Roij et Nieuwkerck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832