Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1681-14-8023-142v

Anthonij van Opstal vorster alhier, heeft vercogt ende mits dien wettelijck ende erffelijck overgegeven aen ende ten behoeve van Henderick Cornelis Bernevelts, een parcheeltie saeijlant, groot vijffthien a sesthien roeden, off daer ontrent, nochtans soo ... als den cooper voornoempt sijne ...., gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse oost den cooper, west den vercooper, suijt Adriaen Anthonis Hendricx ende noort de cooper, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den 18e september 1681, coram scabini Ophuijsen, et relatu Colen,

Coppenn 52 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832