Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1681-14-8023-169r

Gerit Adams de Beer als man ende momboir van Lijsken Jan Denis, heeft verkocht ende mits dien etc. aen ende ten behoeve van Jan Antonissen de Cort, de gerechte helft in seeckere huijsinge ende hoff daer aen leggende ende daer toe behoorende, scheijdende het voornoemde huijs op de graet van de schouwe inde keucken, ende den hoff scheijdende op den voorsten deur stijl der halven huijsinge aenden suijden kant, groot int geheel drije quartier loopensaet, off daer ontrent gelegen aenden Heijkant ter plaetse genaempt het Goorken, comende oost den cooper in desen suijt den sekven, west de gemeene straet, ende noort Jan Denis de jonge, die de wederhelft inde voors huijsinge ende hoff is competerende, los ende vrij, uijtgenomen de gerechte helft in seeckere chijns in eenen gulden thien stuijvers siaers, betaelt wordende aende Kercke alhier. alle jaers op Lichtemis dagh, verders vrij, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer etc. pro ut in forma, Actum den 11e november 1681, coram Nieuwkerck et Colen

Cooppen 200 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832