Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1681-14-8023-184v

Gerrit Janssen Verbunth cedit, aen Gerrit Adriaen Bartholomeeuwesse, een huijs met de hoff daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot int geheel een halff loopensaet off daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, comende aldaer oost Lambregt Jan Smolders, suijt de gemeene straet, west Peeter Peeters van Groenendael, ende noort Lambert Jan Smolders voornoempt, los ende vrij, ende sal Gerrit Jan Bartholomeuwesse het recht hebben van den weght tusschen de huijsinghe van den cooper ende hem Lambregt voornoempt, ende hebben etc. gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum et schabini ut supra (den 9e december 1681).

Cooppen: 385 gulden.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832