Menu

Documenten

Document R-1681-14-8023-1r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborg ende Goirle, in eijgen persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan Adriaen Willemsen de Roij, als in huwelijck hebbende Judick dochtere Jan Joosten de Beir sijne huijsvrouw, ende indier qualiteijt ter eenre, met Gijsbereght Joost Gerits de Beir, in qualiteijt als momboir ende Jan Corst Jan Jacobs in plaets van den overleden toesiender, met name Jan Jan Willem Ariens, over het onmondigh kint wijlen Jan Joosten de Beir, daer moeder aff was Engeltien Jan Willem Ariens, ter andere sijden, de welcken te samen bekenden ende verclaerden, gelijck sij opentlijck bekennen ende verclaeren mits desen, met malcanderen gemaeckt ende aengegaen te hebben, eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge van de naerbeschreven erffgoederen die metter doot ende afflijvicheijdt sijn ontruijmpt ende achtergelaeten, door wijlen Jan Joosten de Beir, ende Jan Jan Willem Ariens, der eerste comparanten gewesen vrouwe vader ende oom van haere moeders sijde, de voorschreven twee comparanten bij seeckere twee acten van erffscheijdingen in sijne voors. qualiteijt aenbedeelt sijnde, d'eerste van dato den 20 feb 1680, de tweede op den 11 november daer aen volgende, beijde voor schepenen alhier gepasseert, ende dat inder forme vuegen ende maniere hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken soo is den voornoemden Jan Adriaen Willemsen de Roij nom: uxoris bij blinde loting ten deele bevallen, ende alsoo sal den selven voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, eerstelijck een parcheeltien weijlant groot twee loop off daer ontrent, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen d'erffenisse oost de erffgenaemen van wijlen Gerit Willem van Amelvoirt, suijt ende west Peter Goijaerts, ende noort, 't kint van Adriaen Joost Hoirvoorts, Item ses en dartich roeijen wijlant, ofte daer ontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voors. genaempt de Bocht, aldaer comende oost Peeter Goijaert Heeren, suijt Adriaen Willem de Roij, west den momboir in desen, ende noort de onmondigh kint van Adriaen Anthonis Emmen, daer moeder aff was Anneken Joost Gerits de Beir, Item een parcheeltien saeijlant groot anderhalff loop off daer ontrent, gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoempt, genaempt den Blombergh, aldaer tusschen de erffenisse oost ende noort het onmondich kint van Adriaen Anthonis Emmen, daer moeder aff was Anneken voornoempt, suijt de gemeene straet, west Cornelis Cornelis de Beir, Item de gerechte helft onbedeelt, in eenen hoijbeemt, groot int geheel vier loop off daer ontrent, gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaempt ... Kuijl, waer van d'ander helft competeert Jan Gerit Maes, aldaer int geheel tusschen erffenisse oost Adriaen Cornelis Joosten, suijt de erffgenaemen van de heer Arnoldus Lus, west ende noort de Lantscheijdinge, tusschen Tilborgh en Gilse, Item een hoijbeempt groot drie loop off daer ontrent, ter plaetse genaempt Jacobs Hoecxken, aldaer tusschen d'erffenisse oost den Langen Dijck, suijt Bartel Goedens, west de Lantscheijdinge, ende noort Joost Moonen Momboirs, ende eijndelijck alnoch een hoijbeemdeken groot twee loop off daer ontrent, gelegen onder de parochie van Ghilse, ter plaetse genaempt de Noordesijde vande Langhe Hoeven, aldaer comende oost ende suijt Jan Denis Scheerders, west Henderick Jan Hendericx, ende noort Peeter Peeter Michielssen cum suis, los ende vrij, uijtgenomen dat den condivident ofte eerste conparant jaerlijckx sal moeten gelden, eerstelijck de helft in seven stuijvers jaerlijcx uijtgaende op den geheelen hoijbeempt van vier loop genaempt ... Kuijl, aen de heer van Deursen tot s'Bosch, Item vijff duijten uijtgaende op den hoij beemt genaempt Jacobs Hoecxken, aant Convent van Tongerloo, betaelt wordende, ende alnoch een paert in een chijns van twee stuijvers, vier penningen jaerlijcx aen den rentmeester van sijn Hoogh. den heere Prince van Orange, ... op het hoijbeemdeken van twee loop genaempt Lange Hoeve, uijtgaende, op den derden dach naer St. Marten te betaelen, ofte wel soo groot ende cleijn als naermaels bevonden sal worden hier uijt te gaen, mitsgaders wegen, stegen, ende alle andere gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs,

Ende waer tegens Gijsbreght Joost Gerits de Beir met Jan Corst Jan Jacobs in haere voorschreve qualiteijt bij blinde loting ten deele sijn bevallen, ende alsoo sal het een onmondich kint van wijlen Jan Joost Gerits de Beir voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eerstelijck seeckere schuere, gronde van dien, met de erffenisse, bestaende soo in weij als saeijlant, groot tsamen een loop off daer ontrent, daer aen liggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen de erffenisse oost de gemeijne straet, suijt den momboir in desen, west een parcheeltien, het welckent hier mede naer bedeelt, ende noort den Heijligen Geest van Tilborgh, Item de helft van eenen acker genaempt den Ven acker, groot int geheel vijff loop off daer ontrent aen de westen candt bedeelt leggende, gelegen binnen de parochie ende plaetse voornoempt aldaer tusschen erffenisse oost den momboir in desen, ende het ... hier voorens in dit loth mede bedeelt, suijt Adriaen Willems de Roij, west de erffgenaemen van wijlen Jan Goijaert Heerden, ende noort Gijsbereght Jan Joost Gerits de Beir, die de ander helft daer van competeert, Item het sesde paert in ontrent twaelff loop heijbodem off daer ontrent gelegen ter plaetse als voor, aenden westen candt bedeelt leggende, tusschen de erfenisse oost het onmondich kint van wijlen Adriaen Anthonis Emmen, suijt de gemeijnte van Tilborgh, west Jan Cuijsters, ende noort Peeter van Ethen, Item een derde paert in seecker beemdeken, onbedeelt, groot int geheel vier a vijff loop gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Nieuwe Velden, tegen den Langendijck, aldaer tusschen d'erffenisse int geheel Laureijs Wijtmans, suijt den gemeenen Langendijck, west Laureijs Wijtmans voornoempt, ende noort de gemeijnte van Tilborgh, Item alnoch de helft onbedeelt in een parceel hoijbeemt groot int geheel drie loop off daer ontrent, gelegen binnen de parochie van Gilse, ter plaetse genaempt de Eijcke Boomden, aldaer tusschen de erffenisse int geheel oost Jan Daniels, suijt Jan Servaes Moonen west ende noort de Landtscheijding, eijndeling de helft onbedeelt in eenenbeemt groot int geheel acht loop off daer ontrent gelegen ter plaetse genaempt den Raaphorst onder Gilse, oost Jacob Cornelissen, suijt den waterlaet de Leije, west ende noort den H: Geest tot Gilse, respective los ende vrij, uijtgenomen dat den condivident jaerlijcx uijt de voorschreve goederen sal moeten gelden, 't geen naermaels bevonden sal worden daer op van rechtwegen uijttegaen, mitsgaders wegen stegen ende andere gebuerlijcke rechten als van outs, ende sullen de goederen in desen aenvaerden ijder sijn aenbedeelde lothen, namentlijck de schuer te halff april, t saeijlant t oigst inde uittestoppelen ... ende de beemden datelijck naert passeren deses, ende de borgemeester lasten met den jaere 1681,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaten ende alle andere nabuerlijcke rechten twelck d'een ofte d'ander parcheel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc., gelovende etc., allen verholen commer etc., pro ut in forma, actum den 3e jan 1681.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832