Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1682-115-57-132r

Compareerde etc. ende den getuijgen nagenoemt Jan Janssen van Beurden weduwenaer van wijlen Catelijn Joris Joosten saliger sijne huijsvrouwe was, ter eenre ende Joost Joris Joosten beneffens Geert Jans van Beurden resp momboir ende toesiender vande kinderen van vs Jan van Beurden ende Catelijn saliger met Bastiaen Adriaen de Beir man ende momboir van Marie Jans van Beurden ter ander sijde, de welcke omme te voorcomen verscheijde moeijelijckheden alreeds geresen ende alnoch stonden te gerijsen verclaerden veraccordeert te sijn in manieren navolgende te weten dat Jan Janssen van Beurden de eerste comparant mitsdesen is overgevende ende afgaende alle sijne tochten inne de erfgoederen die hij heeft ende besittende is aen ende ten ... ende behoeve vande vs momboirs ende swager voor ende ten profijte van sijne van Beurdens kinderen voor nu ende ten eeuwighen daghen op conditie dat hij Jan Janss van Beurden sal ontfanghen uit handen vande vs momboirs in henne vs qualiteijt eene somme van een hondert ende tnegentich guldens ende dat in twee egale paijen te weten eene somme van vijftich guldens van heden ende een maent sijnde den 5 april deses jaers 1682, ende d'ander paije ter somme van een hondert ende veertich gulden te Bamisdage naestcomende precis sonder delaij oft uijtstel, item sal alnoch gebruijcken sijn leven lanck een camer genaemt de cleijn camer inde huijsinge alwaer hij van Beurden jegenwoordich in is woonende met seven a acht roeden hof, daer de momboirs vs hem sullen bewijsen?, beneffens d'navolgende te weten, een schrijn wercken cast oft block, item het beste bed met de toebehooren, drij stoelen, drij tinnen schotels, item sal alnoch ontfangen thien gulden te make van een nieu cleet, item het vierde part in een moervelt gelegen inde Bijsteren waerinne Joost Joris Joosten mede een vierde part heeft, te gebruijcken voor sijn ... ende voorders niet mits sullen de momboirs betalen bij vercoopingh van erfgoederen alle de schulden waermede den boedel is belast, ende die toch in huijs oft schop sijnde sal wesen ten profijte des eerste comparant, Aldus gedaen desen 5 meert 1682, .... ter presentie van Adriaen Wouters ende Cornelis Jan Spapen geloofwaerdighe getuijgen die dese neffens de contractanten ende mij notaris hebben onderteeckent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832