Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1682-115-57-143r

Op huijden den 28 april 1682 bekent Henrick Wouter Aert Celen over te geven te cederen ende transporteren aen Anthonij Janss van Gilse hier present ende accepterende ... sijn Henricx seste part inde erffgoederen hem gedevolveert van sijn ouders Wouter Aert Celen ende Elsken Jan Willems van Buel beijde saliger, hebbende hij van Gilse gelijck seste deel mede geerft van wijlen sijne huijsvrouwe des transportants suster, bekennende hij transportant over het vs sijn erfdeel egeen recht ... of pretensie meer te hebben of begeren als daer van mits betalingen aen hem gedaen ter somme van sessenveertich guldens ten vollen vernoeght ende gecontenteert te sijn, oversulcx .... te doen vande vs van Gilse renuntierende ende vertijende mits desen, constituerende hij transportant mij notaris om te compareren voor schepenen alhier omme van sijnen swager den vs van Gilse te erven ende vesten etc. vs erfdeel na des lantrecht, actum sonder argelist desen 28 april 1682 ter presentie van Geert Claes Geeritse ende Adriaen Peter Jan Vranck geloofwerdige getuijgen etc.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832