Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1682-115-57-151v

Alsoo questie ende geschil stonden te gerijse stonden tussen Maijken Adriaens van Beurden weduwe van saliger Geert Willemss van Amelvoirt, ende Jan Cornelis Janssen, Jan Adriaen de Cocq, Peeter Jan Peeters mans ende momboirs van henne huijsvrouwen, dochteren wijlen Geert ende Maijken bovengeschreven deselve hen sterck makend voor Mariken van Amelvoirt jonge dochter, Item Claes Tijss Maes man van saliger Heijltken van Amelvoirt: ter eener, ende Jan Geerts van Amelvoirt ter andere sijde, nopende de questie van het gene hij Jan van Amelvoirt ten achteren is over huijshuer, lanthueren, ende alles anders tgene hij Jan, afgetrocken alle arbeit, lasten, melck, boter ende alles tgene daer tegens te costen was, soo sijn partijen int minnelijcke om te ... alle questies die ter sacke vande voors. liquidatie van ... voortcomen veraccordeert, in voeghen na volgende te weten. Alsdat den voors. Jan Geerts van Amelvoort bekent mits desen schuldich te sijn aende voors. sijne moeder Maijken Adriaens van Beurden de somme van eenhondert ende drijenveertig guldens, met conditie express dat hij Jan Geerts voors. of iemand der courageurs? ... bij doode, henne kinderen, de selve somme van 143 guldens sal betalen na doode ende aflijvicheijt vande voors. sijne moeder ende dat sonder intrest sonder contradictie van jemand nochtans ingevalle de 3 kinderen van Niclaes Maes voors. ses paert sijnde het twaelfde part ende voors. somme voor sake tot hem alimentatie van drie hadden, sal hij debiteur tselve 1/12 part moeten betalen, ... in mindernisse vande voors. somme, waer mede sijn partijen van wedersijden hier mede gecontenteert, ende is te weten, dat hier inne gerekent is de huijshuur vervallen half april 1682 daer inne noch gerekent 2 1/2 loopen saei lant gelegen bij de stede ... , item niet gerekent 9 vaet rogge die vervallen sullen oost toecomende, van eenen acker tegens het wordende de wederhelft van dien acker gebruijct bij Peeter Jan Peeters mede voors. selve ... van 9 vaten rogge vervallen mede oogst naestcomend, item alnoch ongerekent de huer van eenen beemt ende langs ... de somme van vijf guldens ende vijftien stuivers ... van de wederhelft wordt gebruijckt bij Jan Cornelis Janssen vervallen ... mede voor de somme van 5 - 15st, item noch ongerekent de huer van eene weijde gelegen inde Heijlige Geest, ter de somme van elf gulden daarvoor verbint hij debiteur voor het voldoen deser sijne persoon ende goederen. Alles sonder argelist ende ter goeder trouwe gedaen dese 7 july 1682 ter presentie van Anthoni van Nederssel procureur alhier ende Anthonij Broeckmans ... getuijgen hiertoe versocht die dese etc.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832