Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1682-14-8024-104r

Jan Willem de Beir cedit aen Anthony Hendrick van den Ende een huijs met seven quartier lants daer aenliggende, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, coomende oost Willem Danielse, suijt de gemene straet, west Cornelis Cornelis de Beir ende noort de erffgenaemen Jan Jan Willems, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vijff stuijvers sjaers aen Ekelschodt tot Oirschot betaelt wordende op St Dionijsdagh, ende voorts pro ut in forma ...

Cooppenningen 100 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832