Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1682-14-8024-20v

Alsoo Jan Adriaen Willem de Roij in houwelijcken staet versaempt ende gealieert heeft geweest met wijlen Judigh Janssen de Beir bij de welcke hij echtelijck geprocreert heeft een kint met name Maria out drij vierde jaeren oft daer ontrent ende dat den selven Jan Adriaen Willem de Roij hem als nu wederom begeven heeft in anderen houwelijck met Pitronella Hendricx de Beir sijne jegenswoordighe ondertrouwde bruijt, soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen mette momboirs van het een onmondigh kindt te procederen tot behoorlijcke schiftinghe, schijdinghe, ende affdeijlinghe van alle ende eenen jgelijcken de goederen die de voornoemde Judigh eenigssints heeft ontruijmpt ende achergelaeten, ende die de selve mett haaren man te besitten plagh, maer geconsidereert dat daer seer weijnige meuble goederen en sijn wesende, die bij gissingh maer coomen te importeren eene somme van twintigh gulden, sijnde tot proffijt van den onmondighe de somme van thien gulden ende dat daer niet veele erffgoederen sijn wesende, als alleenlijck een parcheel weijlant groot een halff loopensaet oft daer ontrent gelegen aen de Hasselt alhier, item een parcheel weijlant gelegen als voor, groot een halff loopensaet, item noch een parcheel saeijlant groot een en een halff loop oft daer ontrent gelegen als voor, item noch een beemdeken groot ontrent drij loop: gelegen aen Jacbs Hoeck alhier, ende eijntelijck alnoch een parcheeltje beemde gelegen onder Gilse ter plaetse genaempt den Langen Dijck, de welcke booven de dorpslasten niet meer en coomen te importeren dan eene somme van veerthien gulden waer uijt compt te blijcken dat het voornoemde onmondigh kindt daer uijt niet naer behooren soude connen werde opgebracht ende gealimenteert, maer aleer het selve soude gecoomen wesen, tot sijnen mondighen daeghe het meerendeel ... veel meer soude hebben verteert ende geconsumeert omme dan sulcx voor te koomen soo is op huijden dato onderges. in eijgener persoonen gecoomen ende gecompareert Jan Adriaen Willems de Roij met Pitronella Hendricx de Beir sijne tegenwoordighe bruijt ter eenre, Gijsbert Joost Gerits de Beir als momboir, ende Adriaen Willems de Roij als toesiender over het voorn: een onmondigh kindt ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden gelijck sij doen bij desen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijck contract, accoort, ende transactie, ende dat in der voege fforme, ende maniere, als hier naer beschreven is volgende te weten, soo heben sij eerste van de tweede comparanten aengenoomen, gelijck de selve oock sijn alimenterende bij desen, het voornoemde een onmondigh kindt op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleden ende reeden, sieck ende gesondt, eerlijck ende taemelijck naer henne staet, qualitijt, ende vermoogen, het selve oock ter schoole te laeten gaen omme te laeten leeren lesen, ende tot dien alnoch een ambacht te laeten leren, waer toe het selve best ..., ende bequaem sal bevonden worden, tot tijt ende wijle tot dat het selve sal gecoomen sijn tot den ouderdom van vierentwintigh jaeren, houwelijck ofte anderen geapprobeerden staet, als wanneer sij eerste comparanten gebonden sullen wesen aen het selve onmondigh kint uijtterijcken de somme van ..thien gulden eens, waer voorens sij eerste comparanten sullen hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten alle de meuble goederen met de usefruct van de erffgoederen, gedurende de alimentatie, verders ofte andersints niet, booven welcke alimentatie de voors. eerste comparanten sullen gehouden sijn ... de selve oock sijn aennemende bijdesen, te betaelen alle de dorpslasten mette desselve loopende schulden, waer ende tot wat plaetse de selve mochte gelegen sijn, de welcke eenighsints bij de voorn: Judick sijn achtergelaeten, geene uijtgeschijden, item is wel expresselijck geconditioneert ende onder parthijen comparanten geaccordeert, dat het voorkindt, ende de toecoomende naerkinderen die de selve bij een mochte coomen te verwecken, dat in sulck geval de selve in s'vaders goedt sullen deelen in capita hooft voor hooft elc even diep behoudens nochtans dat de langstlevende van haer eerste comparanten het voorn. goedt sullen blijven besitten in tochte haer leven langh gedurende, item is noch geconditioneert dat oft het gebeurde dat een van haer eerste comparanten quame afflijvigh te worden dat de langhstlevende het voorn. een onmondigh kint niettemin sal moeten alimenteren ende tot den jaere als voor staet te moeten opbrengen, eijntelijck is alnoch geconditioneert dat het moer veldeken gelegen onder Tilborgh ter plaetse genaempt den Hoentjens Kuijl, waer inne het voorn. onmondigh kindt de helfte in is competerende, dat den vaeder van het kindt in desen de voornoemde helft sal moogen verhueren sonder pre.. van jmans, ende de penninghe daer van procederende sal sijn tot proffijt van de onmondighe, tot preciese naercominghe etc. verbinden sij eerste ende tweede comparanten etc. pro ut in forma, actum den 26 februarij 1682, coram schabinij Nieuwkercke et van Burght.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832