Menu

Documenten

Document R-1682-14-8024-52r

Alsoo Jan Daniel Gerit Huijben in houwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Maeijken Jan Jan Willem Jan Gijben, bij de welcke hij echtelijck geprocreert heeft, een kint met name Adriaen out vier jaeren oft daer ontrent, ende dat den selven Jan hem als nu wederom in anderen houwelijcken staet begeeven heeft met Neeltjen Peeter Jan Francken soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen metten de momboir, ende toesiender te procederen tot behoorlijcke schiftinghe, scheijdinge, ende affdeijlinghe van alle ende eenen jgelijcke de goederen, die de voornoemde Maeijken eenighsints met haer doot heeft ontruijmpt, ende achtergelaeten maer geconsidereert dat daer egeene erffgoederen sijn wesende als mede oock niet veele meuble goederen sijn wesende, de ... maer incoomen te importeren eene somme van vijffensestigh gulden vijftien stuijvers, waer aen de passive loopende schulden affgetrocken sijnde de proffijtelijcke schulden maer coomen te importeren eene somme van vijffensestigh gulden vijfthien stuijvers het welcke tot proffijtelij van den onmondighe wesen soude eene somme van tweendertigh guldens twaelff stuijvers acht penninghe, waer uijt evidentelijck compt te blijcken, dat het voornoemde onmondigh kint daeruijt niet naer behooren soude connen werden opgebracht offte gealimenteert maer ter contrarie aleer het selve soude gecoomen wesen tot sijnen mondighe daegen het meerendeel sal veel meer soude hebben verteert ende geconsumeert omme dan ... voor te koomen ende te prevenieren soo sijn op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt gecoomen ende gecompareert den voornoemden Jan Daniel Gerit Huijben met Neeltjen Peeter Jan Francken sijne ondertrouwde bruijt ter eenre, ende Jan Jan Willem Jan Gijben als momboir, ende Adriaen Jan Gerit Huijben als toesiender, over het voorschreve onmondigh kindt ter andere sijde, de welcke met malcanderen hebben gemaeckt ende aengegaen een minnelijck ende vrindelijck accoort, contract, ende transactie, ende dat in der voegen, forme, ende manieren, als hier naer beschreven is volgende, te weten, dat de voornoemde eerste van de 2e comparanten hebben aengenoomen, gelijck de selve sijn aennemende bij desen, het voorn. een onmondigh kindt op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, cleden, ende reeden, sieck ende gesont, eerlijck ende taemelijck naer hennen staet, qualitijt, ende vermoogen, het selve oock te laeten leeren het wolle ambacht, waar mede tselve sijnen cost behoorlijck can gewinnen, ende dat tot inde wijle toe dat het voorn. kint gecoomen sal wesen tot den ouderdom van tweentwintigh jaeren houwelijck ofte anderen geapprobeerden staet waer vooren sij eerste van de tweede comparant sullen behouden ende erffelijck blijven besitten alle de meuble goederen naerder in den staet, op huijden voltrocken, gementioneert, waer tegens parthije ter eenre tot haaren last sullen moeten nemen, gelijck de selve sijn aennemende bij desen, te betaelen alle de passive loopende schulden, mitsgaders de dorpslasten, geene van de selve uitgeschijden ofte gereserveert, waer ende op wat plaetse de selve gelegen ofte bevonden mochte worden, tot presiese naercoominghe soo verbinden sij 1e comparanten si et sua ende de tweede comparanten etc. prout in forma, actum et scabini ut supra (3 julij 1682, scabini Scholt).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832