Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1682-14-8024-68r

Compareerden voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt Handrick Anthonij Handricx ende Adriaen Anthonij Handricx broeders kinderen wijlen Anthonij Handricx, verweckt uijt Maeijken Adriaen Somers ende alnoch in qualitijt als erffgenaemen wijlen Anneken Anthonij Handricx haare geweese suster, seijden ende verclaarde met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffschijdingh ende deilingh van de goederen bij de voorn: Anneken mits het overlijden van tselve achtergelaeten, ende dat in der voegen, forme, ende manieren, als hier naer beschreven is volgende,

Overmits der welcke soo is den voorschreve Handrick Anthonij Handricx ten deele bevallen, ende sal de selve alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, een caemer in seecker huijsinge aen den westencant schijdende op de graet van de schouw, de welcke is halff en halff, ende alsoo moet onderhouden worden mitsgds het schop staende voor de voorschreve caemer groot int geheel een loop: off daer ontrent ter plaetse genaempt aende Hoeve, coomende oost de kinderen Adriaen Hoirvoirts, suijt de gemeene straet, west Cornelia Aert Meeus, ende noort Hendric Cornelis Bernevelts, los ende vrij, ende sal den condivident in vergelijckinghe van caevelen aen den naevolgende moeten uijtreijcken ende betaelen eene somme van hondert achthien guldens eens welcke somme hij eerste comparant oock gehouden sal wesen te voldoen Lichtmis toecomende sonder eenigen intrest, ende sal de condivident in desen mede gehouden sijn te moeten missen seven eijcke boomen staende op de erve van de caemer indesen, omme deselve bij den naergenoemde condivident te werden aenveert, ende sal den selven oock gehouden wesen te ruijmen voor prima meij toecomende,

Waer tegens Adriaen Anthonij Handricx ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck drij quartier saeijlant off daer ontrent gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaempt het Creijven coomende oost Peeter Em Jan Gerits, suijt Handrick Em Daniels, west Handrick Joosten, ende noort d'kinderen Cornelis Adriaen Somers, los ende vrij, eijntelijck noch een parcheelttjen heijbodem groot ses loop: off daer ontrent gelegen tot Loon op Sant, ter plaetse genaempt den Cattenbergh, coomende oost d'vrouw van Loon, suijt ..., west ... ende noort Aert Melis, los ende vrij, uijtgenoomen eenen chijns van twintigh ... alle jaere betaelt wordende op St. Marten dagh aende vrouw van Ven Loon, ende sal den condivident in vergelijckinge van caevelen ontfangen ende proffiteren van het bovenste ende loth de somme van hondert achtien gul eens te betaelen als voorschreven staet,

Voorts is tusschen de voorschreve parthije comparanten ondersproocken, ende wel expresselijck geconditioneert dat ieder op sijn aengecavelde deel sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. geloovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 18e julij 1682, coram Scholt relatu vander Burght, schepenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832