Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1682-14-8024-6v

Jan Gijsberts van de Loo cedit aen Jan Claes Daniel Francken een parcheel saeijlant, groot int geheel drij loopense ende achtien roeden off daer ontrent gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, coomende oost Willem Herman Peeter Jan Hermans van Heijst suijt Jan Jans van Beurden cum suis, west den gemeenen Groen wecht ende noort Peeter Nouwens, los ende vrij, ende heeft etc. geloovende etc. ende allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832