Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1682-14-8024-92r

Kennelijck etc. Adriaen en Jan Goijaert Jan Anthonissen gebroederen soonen wijlen Goijaert Jan Anthonissen verweckt uijt Dingna Adriaenssen mitsg: Handricq Huijbert Anthonij Beris als man ende momboir van Geertruij Goijaert Jan Anthonissen, ende Goijaert Peeter Adriaens als in houwelijck hebbende Jenneke Goijaert Jan Anthonissen oock dochtere wijlen de voorn. Goijaert, ende Dingna voorn., dewelcke verclaeren metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijcke ende vrindelijcke affscheijdingh ende deijlinghe van alle ende ijgelijcke de goederen bij den voorn: Goijaert Jan Anthonissen ende Dingna Adriaens sijne huijsvrouw naergelaten ende dat in der voegen, forme, ende maniere, hiernaer beschreven volgende, soo is den voorn: Adriaen Goijaert Jan Anthonissen ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck het out huijs met den hoff ende verdere erffenisse soo zaeij als weijlandt daer aenleggende ende daer toebehoorende, groot twee loopensaet off etc. gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaempt de Hasselt aen de Corte straet, coomende oost Jenneken Cornelis Creijers cum suis, suijt de gemeijne straet, west Goijaert Adriaens condivident hier naer bedeelt ende noort Gerit Jan Anthonissen los ende vrij, Item een parcheel zaeijlant groot een loopensaet off etc. gelegen aen de Hasselt ter plaetse genaempt Stats Hoeff, coomende oost Cornelis de Beir, suijt Jacob Peeters van Heijst, west de gemeijne heijde, ende noort Jan Goijaert Jan Anthonissen, los ende vrij, eijntelijck de helft onbedeelt in een parcheel beemde groot acht loopensaet off etc. in de Oude Nieuwe Velden alhier, coomende oost de gemeijne heijde, suijt d'erffgenaamen Jan Peeter Jan Goijaerts, west de waeterlaet, ende noort de erffgenaemen wijlen Cornelis Peeter Groenendaels, los ende vrij,

Waer tegens Jan Goijaert Jan Anthonissen ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie behouden, eerstelijck een parcheel weijlandt groot een loopensaet off etc. gelegen aen de Hasselt alhier in de Corte straet, coomende oost Adriaen Huijbert Wouter Beris, suijt de weduwe Peeter Adriaen Cornelis de Beir, west Jenneken Cornelis Creijers ende noort de gemeijne straet, Item een parcheel weijlandt groot drij loopensaet off etc. gelegen als voor, coomende oost de gemeijne straet, suijt Jacob Peeters van Heijst, west de gemeijne heijde, ende noort Joost Goijaert Heerden, los ende vrij, Item een parcheel zaeijlandt groot een loopensaet off etc. gelegen als voor, coomende oost den condivident in desen, west de heijde, suijt Adriaen Goijaert Jan Anthonissen, ende noort Peeter Goijaert Heerden, los ende vrij, Item noch een loopensaet zaeijlandt gelegen als voor, coomende oost Gerit Jan Anthonissen, suijt Cornelis de Beir, west Peeter Goijaert Heerden cum suis, ende noort eenen gemeenen ackerweght, los ende vrij, Item een parcheel uijtgesteecke putten tot beemde voor desen gelege groot een loopensaet off etc. gelegen in de Oude Leijde, coomende oost de erffgenaemen Cornelis Adriaen Phiers, suijt de gemeene heijde, west Jan Anthonis Schouten, en noort de Leijde, los en vrij, Item een loopensaet beemden off etc. gelegen in Tilborghs Broeck, coomende oost den Lange Dijck, suijt de weduwe Peeter Adriaen Goijaerts, west Hendrick Cornelis Bernevelt, ende noort Huijbert Adriaen Bastiaens, los ende vrij, Item een parcheel heijbodem groot 2 loopensaet off etc. gelegen tot Loon opt Zandt ter plaetse genaempt den Vosbergh, coomende oost ..., suijt ..., west den Rundt weght, ende noort de Hooghe Baen, los ende vrij, uijtgenoomen eenen halve stuijver chijns alle daer betaelt wordende aen de Vrouwe van Loon voors. op St. Marten dagh,

Waer tegens Hendrick Huibert Wouter Anthonij Beris ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck de gerechte helft in een huijsinge bestaende in een keucken, achterhuijs met het geheel schop achter deselve huijsinghe, met een ende een halff loopensaet zaijlandt daer aenleggende, gestaen ende gelegen aende Hasselt ter plaetse genaempt de Corte straet, coomende int geheel tusschen erffenisse oost Goijaert Peeter Adriaens, die de wederhelft hier naer is aenbedeelt, suijt de gemeene straet, west Peeter Adriaen Peter Nesten, en noort den selven, los en vrij, Item een ende een 1/2 loopensaet zaeijlandt off etc. gelegen als voor, coomende oost Peeter Adriaen Peeter Nesten, suijt den selven, west ende noort de gemeijne heijde, los ende vrij, eijntelijck een parcheel beemde groot 4 loopensaet off etc. gelegen in de Oude Nieuwe Velden, coomende oost Goijaert Peeter Adriaens, suijt Jan Joost Haens d'jonghe, west Jan Cornelis van Gorp, ende noort de erffgenaemen Lourijs Jan Hoecken, los ende vrij,

Ende waer tegens Goijaert Peeter Adriaens nomine uxoris ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck de wederhelft in de voorn: huijsinghe, bestaende in een caemer, opcaemer ende den kelder schijdende op den middelmuer, den welcken is halff ende halff ende alsoo moet onderhouden worden bij den derden ende den condivident in desen, met de geheele schuer met drij loopensaet soo weij als zaeijlant daer aenleggende gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier in de Corte straet, coomende oost Adriaen Goijaert Jan Anthonissen, suijt de gemeijne straet, west Hendrick Huijbert Wouter Beris, die de wederhelft is competerende, ende noort Gerit Jan Anthonisse, los ende vrij, eijntelijck een parcheel beemde groot 4 loopensaet off etc. gelegen in de Oude Nieuwe Velden, coomende oost de gemeijne heijde, suijt Jan Joost Haens d'jonghe, west Hendrick Huijbert Wouter Beris, ende noort Jacob Peeters van Heijst, los ende vrij, ende sal den condivident in desen bij vergelijckingh van cavelen moeten uijtreijcken aen den voorgaende derde condivident Hendrick Huijbert Wouters, die de wederhelft is competerende de somme van thien guldens te betaelen halff april toecoomende, ende sal den condivident in desen de schuer staende op de erve Hendrick Huijbert Wouters voorn: te ruijmen voor halff april als voor, alsmede is geconditioneert dat de caemer van den condivident in desen staende op de erve van den voorn. Hendrick dat hij condivident in desen gehouden sal sijn aen den voorn Hendrick soo veel erve t'sij zaeij ofte weijlant te transporteren als daer de voorn. caemer op is staende gelijck bij condivident in desen het selve oock is aennemende ende accepterende bij desen,

Voorts is tusschen de voors. condividenten wel expresselijck geconditioneert dat ider op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten, en allen andere naerberlijcke rechten te onderhouden, als van outs, ende hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma, actum 12 november 1682.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832