Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1683-14-8024-180r

Johan van de Sande, ende Jacob Peeters van Heijst, cedunt aen ende ten behoeve van Willem Adriaenssen de Beir, een huijs met een schuer, met twee loop soo saij als weijlant, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen de Hasselt alhier, comende oost de gemeijne straet, suijt Peter Jan Peter Francken, west de kinderen Lauwreijs van Doremael, ende noort Niclaes Daniel Francken, los ende vrij, uijtgenomen seven ende een halff stuijver reductie chijns, betaelt wordende op Lichtmis dach, aenden heer Rentmeester Slingerlant, voord... te onderhouwden etc. gelovende etc. allen commer etc., pro ut in forma, actum 18 october 1683.

Cooppen: 300:0:0.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832