Menu

Documenten

Document R-1683-14-8024-183v

Alsoo Claes Mathijs Maes, in huwelijcken staet versaempt ende gealieneert heeft geweest, met wijlen Helena Gerrit Willems Veramelvoirt bij de welcke hij echtelijck geprocreert heeft drie kinderen, met name Matthijs out ses, Gerraert out vier, ende Maria out anderhalff jaer, of elck vande selve daer ontrent, het is nu sulcx, dat den voornoemden Claes alnu wederom in anderen houwelijck begeven heeft met Dingena Janssen van Dijck, soo soude de selve naer costume locael verobligeert wesen met de momboirs vande onmondige kinderen, te procederen tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge, ende affdeelinge, van alle ende ijgelijcke de goederen die de voornoemde Helena eenichsints metter doot ontruijmpt ende achtergelaeten heeft, maer geconsidereert, dat daer seer weijnige meuble goederen sijn wesende, de welcke maer comen te importeren de somme van drije gulden negenthien stuijvers, is voorde eene helft vande onmondige, de somme van eenen gulden negenthien stuijvers acht penningen, ende dat mede seer weijniche erffgoederen sijn wesende, als alleenlijck een halff huijsken met anderhalff loop lant off daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, waer op gehipotequeert staet de somme van tachentich gulden, het welcke derhalve weijnich boven de dorpslasten souwde comen te importeren waer uit compt te blijcken dat de voornoemde onmondige niet nae behooren souwde kunnen worden opgebracht ofte gealimenteert, maer ter contrarie, allen de selve souwde hebben verteert ende geconsumeert, aleer de selve onmondige tot hare mondige daegen souwde wesen gecomen, omme allent welck voor te komen, ende te prevenieren, soo sijn op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, gecomen ende gecompareert den voornoemde Niclaes Matthijs Maes, ende Dingena Janssen van Dijck, sijne jegenwoordige ondertrouwde bruijt ter eenre, ende Jan Gerrit Willems Veramelvoort als momboir, ende Jan Jan Martens als toesiender over de voornoemde onmondige ter andere sijden, de welcken met malcanderen hebben aengegaen ende gemaekt, een minnelijck ende vrindelijck contract, accoirdt, ende transactie, ende dat inden voegen, forme, ende maniere als hier nae is volgende, te weten, dat de voornoemde eerste van de voors. tweede comparanten, hebben aengenomen, gelijck de selve sijn aennemende mits desen, de voorn. onmondige op te brengen ende te alimenteren, in cost ende dranck, kleeden ende reeden, siek ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer henne staet, qualiteijt ende vermogen, de selve ter schole te laeten gaen, omme te laeten leeren, lesen, ende schrijven, ende daer toe een ambacht te laeten leeren omme haeren kost te konnen gewinnen, ende dat tot der tijt ende wijle, de voornoemde onmondige sullen gecomen wesen tot den ouderdom van achtien jaren, huwelijcken ofte anderen geapprobeerde staet, als wanneer sij eerste comparanten gehouwden sullen sijn, aende voorn. onmondige uijt te reijcken, eene somme van vijftich gulden, welcke somme de meergemelte kinderen van de erffgoederen voor uijt sullen comen te proffiteren, waer vooren de eerste comparanten sullen hebben de weijnige meuble goederen met de ... van de erffgoederen, naeder inden staet ende inventaris op huijden voltrocken gementioneert, mits dat de selve eerdte comparanten inden betaelen de lastige schulden des boedels, geene van de selve uijtgesondert, waer ofte tot wat plaetse die bevonden moghte worden, is alnoch wel expresselijck geconditioneert, ende onder parthijen comparanten geaccordeert, dat de voornoemde kinderen, ende de kinderen de welcke sij eerste comparanten door godes segen sullen mogen comen te verwecken, sullen deijlen inde goederen voors. des de eerste ofte tweede comparanten in haere voornoemde qualiteijt souwde mogen comen aen te besterven, ofte van wat sijde deselve mochte gecomen wesen, als mede inne de goederen de welcke jegenwoordich aenbestorven sijn, sullen gedeelt worden, in capita, hooft voor hooft, en even diep in alsulcken schijn, al off het kinderen waren van een ende den selven bedde voort gecomen, ende geprocreert, eijndelijck is noch geconditioneert, dat alle de voors. goederen, de welcke als voors. staet parthijen ... inde mochte comen aen te besterven, bij den langhstlevende vande voornoemde eerste comparanten, hen leven langh sal worden beseten, ter tochte, sonder dat de selve eerste comparanten de selve sullen vermogen te vercoopen, off veralieneren, als mede, sullen sij eerste comparanten haer leven langh geduerende, haeren off sijnen noodruft van tochte, uijt seecker moerbeemdeken gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, toecomende de grootmoeder van de onmondige in desen, sonder daer uijt ... te mogen verhueren, alle welcke poincten, ende articulen, de voornoemde parthijen contrahenten sullen houwden, ende doen houwden, voor goet, vast, bondich ende van waerde, onder verbant etc. renuntierende etc. actum den 5e november 1683, coram schabinij Scholt et Otteringh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832