Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1684-115-58-95v

In den name ons Heeren Amen. Doen cond ende kennelijck bij desen openbare instrument dat voor mij Joannes Wittebol openbaer notaris etc. ende den getuijgen nagenoemt ... ende in propre persoonen gecompareert ende verschenen sijn den eersamen Adriaen Antonis de jonge ende de eerbare Petronella Wijt Emmen conthorale luijden, den vs testateur gesont van lichame, ende de testatrice sieckelijck te bedde liggende nochtans beijde hen memorie ende vijff sinnen wel machtich, als opentlijck bleeck, de welcke etc. willende daeromme etc. voor eerst etc. comende nu tot dispositie van henne tijdelijcke goederen hen bij God almachtich op deser aerde verleent, soo is den wille uit pure liefde ende conjugale affectie malcanderen inden houwelijck staet beseten ende indien god belieft alnoch te besitten malcanderen over ende weder reciproquelijck te stellen ende nomineren vrij de heer ende meester vrij vrou ende meestersse, van alle de goeden soo haef als erve, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt, schulden, actien ende crediten niet ter werelt uitgesondert, waer ende tot wat plaetsen die mochten gelegen ende bevonden mochten worden, omme daer mede te moghen doen, sijns of hare wille, ende begeerte is die te moghen vercoopen, belasten ende veralieneren of disponeren, die de langst levende sijn sal, sonder contradictie van jemanden, ende ongehouden van staet of inventaris te moeten maecken, onder restrictie dat de langstlevende gehouden iest henne kinderen op te brengen in cost dranck, cleeden ende reeden, sieck ende gesont, de selve ter scholen te laten gaen ende een ambacht of hantwerck te laten leeren om eerlijck door de werelt te conen geraken tot ouderdom van 18 jaren, ende alsdan uit te reijcken den somme van 250 gulden aen ider kint voor henne legitime portie, malcanderen met volle recht van institutie ... instituerende mitsdesen met seclusie vande weescamer salva ...,
Alle ... hen testateuren van woorde tot woorde perfectelijck voorgelesen sijnde verclaerden te wesen hennen uitterste wille ende laetste begeerte die sij willen etc. niettegenstaende eenige solemniteijten hen derogerende etc.,
Actum ten huijse der testateuren ter presentie van Henrick Em Daniels, ende Adriaen Jan Gerits Huijben geloofwaerdighe getuijgen hier toe geroepen ende gebeden die dese etc. desen 1 december 1684.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832