Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1684-14-8025-101v

Kennelijck sij eenen ijgelijcke dat op huijden dato ondergeschreven voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgen persoon sijn gecomen ende gecompareert Cornelis ende Jan gebroederen, sonen kinderen wijlen Jan Cornelis Meus, daer moeder aff was Jenneke Matthijs van Gorp, den voornoemde Jan alnoch als momboir met hem Gerit Peter Leenhouwers als toesiender over Pitronella alnoch onmondige dochtere wijlen Maria Jan Cornelis Meuwes daer vader aff is Jan Peter Leenhouwers hier mede present mitsgaders den voornoemde Cornelis als momboir ende Jan Wouter Cornelissen als toesiender over Maria oock onmondige dochter wijlen Matthijs oock sone Jan Cornelis Meuwes, daer moeder aff was Cornelia Wouter Cornelissen, alle kinderen ende kintkinderen wijlen Jan Cornelis Meuwes ende Jenneken Matthijs van Gorp, henne vader, ende moeder, grootvader, ende grootmoeder, de welcke bekennen ende belijden, bekennen ende belijden mits desen metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffelijcke schijdinge ende deijlinge vande nabeschreven erffgoederen, metter doot ontruijmt ende achtergelaten, door den gemelten Jan Cornelis Meeuwes, ende Jenneke Matthijs van Gorp, sijne huijsvrouwe voornoemt in dier qualiteijt erffgenamen ende op hun lieden gesuccedeert,

Overmits soo sal Cornelis den eerste in ordine condivident in desen voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eerstelijck een parceel zaijlant groot twee loopensaet ofte daer ontrent gelegen alhier ter plaetse genaemt den Bockhamer comende aldaer tusschen erffenisse oost Jan van Gorp, zuijt Gerit Jan Gerits Verbunt west Hendrick Jorissen ende noort Jan vande Sande, los en vrij, item eenen corenpacht van vier vaten roggen jaerlijcx betaelt werdende, op Lichtmis dagh uijtgaende op de huijsinge ende aenstede toebehoorende Cornelis Herman Jans gestaen ende gelegen aenden Heijkant alhier, ter plaetse genaemt de Moerstraat, item twee vaten rogge jaerlijcx betaelt wordende uijtgaende op de huisinge ende aenstede toebehoorende de erffgenamen wijlen Urbanus van Middelheijm, gestaen ende gelegen ter plaetse als voor, item het middelste gerechte derdepaert onbedeelt in een heijvelt, groot int geheel acht loopensaet, ofte daer ontrent, aldaer oost de gemeijne steegh, suijt de vierde condividente hier na bedeelt, west de gemeijnte ende noort Jan Janssen de jonge, los en vrij, ende sal den condivident in desen in vergelijckinge van cavels genieten ende proffiteren de somme van vijftien guldens eens, uijt het vierde loth hier na bedeelt te betaelen Kersmis eerstcomende,

Waer tegens Jan den soon tweede in ordine condivident, in desen, voor sijne portie sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eerstelijck een huijs met de aenstede daer aen leggende ende daer toe behoorende groot ontrent twee loopensaet ofte daer ontrent gestaen ende gelegen alhier ter plaetse genaemt de Hoeve comende aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet suijt Jan Anthonis Francken west de erffgenamen Lus, ende noort de weduwe Bastiaen Jan Joosten, los en vrij, item het gerecht derdepaert noortwaerts in het heijvelt hier vorens bedeelt,

Waer tegens de momboirs ten behoeve van Pitronella dochtre wijlen Maria Jan Cornelis Meus daer vader aff is Jan Peter Leenhouwers voornoemt sal hebben behouden ende erffelijck blijven besitten ende hare vader voornoemt de eene helfte ter tochte, drie quartier loopensaet gelegen alhier ter plaetse genaemt de Hoeve aldaer tusschen erffenisse oost Jan Antonis Francken zuijt Cornelis Geritse de Roij west de selve, ende noort erffgenamen Lus, los en vrij, item een parceel zaeijlant groot een lopensaet ofte daer ontrent gelegen ter plaetse als voor, aldaer tusschen erffenisse oost de condividenten in desen, zuijt de weduwe wijlen Bastian Jan Joosten, west Adriaen Jans van Gorp ende noort Jan Cornelis Jan Denijs los en vrij, item vijff quart loopensaet zaijlant ofte daer ontrent gelegen ter plaetse als voor aldaer tusschen erffenisse oost de weduwe Bastiaen Jan Joosten zuijd de conventualen van Tongerloo, west de gemeijne steegh, ende noort Jan Peter Leenhouwers, los en vrij, item een perceel zaijlant groot drie en een halff loopensaet ofte daer ontrent gelegen alhier ter plaetse genaemt als voor aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne steegh suijt de weduwe Jan Gerits de Roij, west de gemeijnte ende noort Jan Adriaen Aerden, los en vrij,

Eende waer tegens de mombpoirs van Maria dochtre wijlen Matthijs Jan Cornelis Meus daer moeder aff was, Cornelia Wouter Cornelissen ten behoeve van de onmondige in desen ten deele bevallen sijn ende sal de selve alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten eerstelijck een parceel zaijlant groot drie loopensaet ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse oost Cornelis Verbunth zuijt de gemeijne straet west Cornelis Janssen de Beir ende noort Gerrit Prinssen, los en vrij, item het gerechte derdepaert westwaerts in het heijvelt hier vorens in de eerste cavel bedeelt, item de schure staende op het loth aen Jan den soon, inde tweede cavel bedeelt mits conditie de selve te moeten ruijmen ten simple vermane vande voornoemde Jan den soon ende sal dit loth in vergelijckinge van cavels uijtreijcken ende betaelen de somme van vijftien guldens eens, aen Cornelis den soon eerste in ordine condivident,

Voorts is tusschen de voorschreve partijen condividenten wel expresselijck ondersproken, ende geconditioneert, dat ijder sijn aengecavelde deel ofte loth sal aanveerde, bij t passeeren deses met het gedoogen van wegen, stegen, etc. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den 23e october 1684 coram de Grand rel Coupe schepenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832