Menu

Documenten

Document R-1684-14-8025-22r

Kennelijck sij eenen igelijcke dat op huijden dato deses ondergenoemt voor schepenen deser Heerlijckheden Tilborgh ende Goirle sijn gecomen en gecompareert Jan Peters van Groenendael, Arnoldus Kievits, als man ende momboir van Adriaentje Peters van Groenendael, ende Anthonij Peters van Groenendael als momber, ende Joost Jan Buermans als toesiender, van Maria oock dochtere wijle Peter van Groenendael, en Mecheliana Jan Buermans, ende also te samen kinderen ende erffgenamen vande selve hare ouders; seijden ende verclaren, met den andere aangegaen ende gemaeckt te hebben, een minnelijck ende vriendelijck scheijdinge, ende deijlinge, vande nabes. goederen metter doot ontruijmt ende achtergelaten bij de voornoemde ouders, inder voegen ende maniere hier naer volgende,

Overmits soo is den voorn. Jan na blinde lotinge ten deele bevallen ende sal den selve alsoo voor sijne portie hebben ende erffelijck blijve behouden eerstelijck, een huijs met de erve daer aen behoorende groot ontrent een loopensaet gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier komende oost, Herman Jan Leemans, zuijt de weduwe Lambert Smolders, west de straet, ende noort Herman Jan Leemans, los ende vrij, Item noch de helft van een en eenen halve buijnder weijde gelegen int Gilse Broeck inde Lange Hoeve, komende oost int geheel Willem Peter Beris, suijt den Gilsen dijck, west den H: Geest van Tilborgh, en noort Claes Daniel Francken, los ende vrij uijtgenomen de helft van elff duijten chijns s'jaers aen ... tot Gils, Item noch vijftigh gulden capitael in eenen schepen gelofte van meerdere somme tot laste van Joost Jan Buermans,

Waer tegens Arnoldus Kievits ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck dartigh roede weijde oft daer ontrent, begrijpende gelegen aende Kleijne Hasselt alhier, komende oost Anthonij Peters van Groenendael, suijt de gemeene straet, west ende noort Jan Jansen van Beurden, los en vrij, Item noch een loopensaet heijvelt oft daer ontrent gelegen aent Kreijven alhier, oost de kinderen Jan Gerit Nelen, suijt Peter Goijaert Heeren, west sr. Ego de Withs ende noort Peter Henricx los ende vrij, Item noch ontrent twee loop: zaijlants gelegen bij de Velthoven, inde Havervelde, oost de erffgenamen Laureijs Jan Hoecken, suijt Jan Willem Hoevenaers, west Jan Bacx, ende noort Joost Jan Buermans, los ende vrij, ende sal noch hebben eene capitaele somme in een meerdere schepen gelofte de somme van hondert guldens tot laste van Joost Jan Buermans, eijndelingh noch drie hondert gulden capitael staende tot laste van Peter van Baelen,

Waer tegens de momboirs in haere qualiteijt ten deele bevallen sijn ende sullen alsoo voor haere portie hebben ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck de wederhelft van de voornoemde ander halff buijnder beemde waer van Jan hier voorens de wederhelft ten deele bevallen is, Item noch ontrent een halff loopensaet weijde, gelegen aende Stockhasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt de weduwe Marten Fransen van Duijsel, west Peter Peter Nesten en noort Marten Gerit Martens los en vrij, Item noch anderhalff loopensaet lants gelegen aemde Velthove alhier, oost en suijt Jan Peter Jans, west Marten Denissen, en noort de heer deser Heerlijckheijt los en vrij, eijndelingh noch een parcheel heijvelts aende Heijkant alhier, achter den Swaluwenest, eijndelingh noch vijff hondert gulden capitael, staende tot laste van Peter van Baelen, Wouter Jan Segers ende Gijsbrecht Joost Gerits,

Aenteveerden ider het sijne terstont uijtgenomen de huijsinge halff april toekomende met alle etc., ende off er eenige verholen etc., renuntierende etc., ... etc., pro ut in forma, actum 24 februarij 1684.

Arnoldus Kievits heeft wettelijck en erffelijck vercocht, opgedragen en overgegeven, aen en ten behoeve van Joost Gerits van Berckel, dartigh roeden wijde oft daer ontrent aende Kleijn Hasselt alhier, oost Anthonij Peters van Groenendael, suijt de gemeene straet, west ende noort Jan Jans van Beurden los en vrij uijtgenomen etc. renuntierende etc., actum den 24 februarij 1684.

Coopp: 72 guldens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832