Menu

Documenten

Document R-1684-14-8025-24r

Adriaen Denis Rijnders als momboir ende Adriaen Jan Deckers als toesiender, vande onmondige kinderen wijlen Jan Denis Rijnders, daer moeder aff was Cathalijn Jan Deckers hebben wettelijck en erffelijck vercocht opgedragen en overgegeven, aen en ten behoeve van Adriaen Anthonisse de jonge met consent en decreet vande heere drossaert ende schepenen in dato 7 februarij 1684 een huijs met twee loop: erve daer aen gelegen, gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, oost Adriaen Ariens, zuijt Hendrick Embreght Daniels, west de gemijne straet, noort Anthoni Adriaen Gerit Huijben, los en vrij, uijtgenomen de waterlaet te onderhouden, voort alle gebuerlijcke rechten als van outs, renuntierende etc. pro ut in forma, actum den 2 maert 1684, coram Ophuijsen rel: Coupe schepenen,

Cooppen: en slagen 225 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832