Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1684-14-8025-36r

Hermen Jan Laureijssen heeft wettelijck en erffelijck vercocht opgedragen en overgegeven aen en ten behoeve van Jan Peters van Groenendael het recht van eenen wegh, neffens den coopers huijs en hoff aen den noorden kant, ter breete doorgaens van acht voeten, ende ter langhte gelijck den hoff van Gerit Adriaen Meeussen is sijnde, ende is geconditioneert de cooper ende vercooper desen wegh samen sullen mogen gebruijcken, te weten de vercooper niet voorder als om sijn huijs, los ende vrij, ende hebben etc., gelovende etc., renuntierende etc. actum et present ut supra (29 meert 1684).

Coopp: 55 gulden.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832