Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1684-14-8025-79v

Compareerde voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Adriaen, Jan ende Peter Jan Deckers, respective broeders de welcke bekende, ende verclaerde, soo sij doen mits desen innetestaen, ende te caveren voor alle commer calangie, aental, chijnse, pachten, ofte van wat natuere die soude mogen wesen egeene gereserveert als hier naer bevonden moghte werden op de huijsinge met de erffenisse (als Adriaen Jan Deckers in qualiteijt als toesiender ende Adriaen Denis Rijnders als momboir over de onmondige kinderen wijlen Jan Denis Rijnders ende Catalijn Jan Deckers op den tweeden maert 1684 voor schepenen alhier hebben opgedragen ten behoeve van Adriaen Anthonisse de jonge) in sulcker voegen dat den voornoemde Adriaen Anthonisse de jonge, sijnen ooren ofte nakomelinge daer voren noijt sal, ofte sullen werden gemaent ofte aengesproke, in recht ofte daer buijten nochte in eenigerlije manieren verclarende sij eerste respective comparanten den voors. Adriaen Anthonisse de jonge, van allent gene voors is, daer van altoos te sullen indemneren, cost ende schadeloos te houden, onder verbant van henne respective persoonen ende henne goederen, stellende de selve onder voluntaire condemnatie van schepenen alhier, ende is alhier bijgestaen den voors. Adriaen Anthonisse de jonge, den welcke verclaerde tgene voors staet alsoo te accepteren ende voor goet aen te nemen actum den 30e augustij 1684 coram vanden Heuvel rel: Ophuijsen schepenen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832