Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1685-115-35-16v

Inden naeme ons Heeren, Jesu Christij Amen, compareerde voor mij Arnoldus van Loon openbaer notaris bij den Ed: Mo: Rade van Brabant in 'sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende getuijgen naegenoemt in eijgen persoon Willemijn Jan Jan Daniel van Beurden jongedochter alhier aen Hasselt voornoemde mij notaris bekent, gesont van lichaem gaende ende staende haer verstant, memorie ende vijff sinnen alomme wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de broosheijt der menschelijcke nature, siende datter op aerden niet seeckerder is dan de doodt, ende niet onseeckerder, als de ure van dien, heeft daeromme met voorbedachten raedt ende rijpe deliberatie sonder persuatie of inductie van ijemanden soo sij verclaerde uijt haren eijgen vrijen wille gemaeckt, geordoneert, ende geslooten dit haer testament leste ende uijtersten wille in vuegen forme ende maniere hier nabeschreven volgende, ierstelijck haere ziele nu ende soo wanneer die uijt haer sterffelijck lichaem sal comen te scheijden de genade ende bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, ende haer doodt lichaem eerlijck ende christelijck begraven sal worden, comende voorts totter dispositie van haere tijdelijcke goederen, haer bij Godt almachtich op deser aerde ...., soo verclaert sij testatrice uijt pregnante redenen haer daer toe moverende, te laeten maecken ende legateren, soo sij doet mits desen, aen Iffken Jan Martens weduwe Jan Jan Daniel van Beurden voors. haere schoonmoeder, de tochten usufruct ofte jaerlijce innecomen van alle haere goederen soo haeffelijcke als erffelijcke, hoedanich sie sijn ofte genoemt connen worden, waer ende op wat plaetse gelegen, geene van dien uijtgesondert ende waer over sij testatrice macht heeft om te disponeren, omme alle deselve Iffken haer leven lanck gedurende in tochte beseten ende geproffiteert te worden, laetende ende maeckende sij testatrice den erffdom of het erffrecht van alle haere natelaetene goederen nae doode van selve Iffken aen Maria dochtere Jan Jan Daniel van Beurden haere halve suster, omme alsdan daer mede te doen als met haere eijgene goederen, met dien verstande nochtans dat of het gebeurde de voors. Iffken tot hoogen ouderdom, armoede of andere quade fortune quamt te geraecken, soo sal deselve Iffken den erfdom van den testatrice natelaetene erffgoederen mogen belasten ende ... met eene somme van een hondert ende vijftich car: guldens eens, ende daer van behoorlijcke intrest geloven, instituerende ende nominerende sij testatrice int geene alsoo voors: is de voors: Iffken ter tochte, in alle haere goederen, ende de voors: Marie haere halve suster nae doode van selve Iffken, inden erffdom van selve goederen, tot haere eenige ende universeele erffgenamen met vollen recht van institutie mitsdesen, t'geene voors: staet verclaerde sij testatrice te wesen haeren testamente, lesten ende uijtersten wille, willende ende wel expresselijck begerende, dat t'selve na haere doodt precise sal worden achtervolght stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testament ..., codocille, gifte ter saecke des doots aende levende of andersints, soo t'selve alderbest sal connen subsisteren ende van waerde wesen niettegenstaen eenige solemniteijten, na rechten of andersints gerequireert hier inne niet en waeren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten, ordonantien, locaele of municipaele rechten desen eenichsints ter contrarie als alle deselve voor soo ver in haer is demogerende ende te niet doende mits desen, sonder argh of list, aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten huijse van Joachiem de Meijer gestaen ende gelegen opden Heuvel ter presentie van Cornelis Moetsen ende Hendrick Dircx van Canter beijde ingesetenen alhier, als getuijgen hier toe versocht ende gebeden, die de prothocollaire minuten deses beneffens de testatrice ende mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent den derden maij xvi vijffentachtentich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832