Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1685-115-60-228r

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans, notaris openbaer bij den Ed: Mo: Raede van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijcheijt Tilborgh residerende, de geloofwaerdighe getuijgen naergenoempt, in eijgener persoonen Michiel Bastiaen Janss, ende Peter Jan Peter Jacobs, beijde van competenten ouderdom ende alhier in dese Heerlijcheijt Tilborgh voors aende Postelstraet woonachtigh,de welcken ten versoecken van Jacob Huijgermans coopman ende borger tot s'Hertogenbosch, op hunne mannen waerheijt eere ende vromigheijt, mitsdesen tuijgen, ende verclaren waerachtigh ende inderdaet sulcx te wesen dat de gelijcke kinderen van wijlen Denis Daniel Bastiaens ende Jeneken Jans Creijers, alhier int' Craeijven, den boedel ende goederen van hunne ouders voordesen hebben aenveert ende de selve ter aerde bestelt, oock daer nae der selver achtergelaeten huijsinghe ende erve, int Creijven voors gestaen ende gelegen selfs jaerlijcx verhuert, ende de huerpenninghen daer van effective genooten ende ontfangen hebben, redenen van wel wetenschap allegerende, dat sij attestanten beijde ten tijden als wanneer de vs. Denis ende Jenneken sijn overleden omtrent het sterfhuijs int Craeijven voors. gewoont hebben, ende specialijck hij eersten in ordine comparant, dat hij de voors. huijssinghe ende erve vande gemelte gelijcke kinderen gehuert, daer op wel twee jaeren gewoont ende de huerpenningen ten deelen aende dorpslasten of verpondingen, ende ten delen aende gemelte kinderen persoonlijck betaelt heeft, over sulcx van het voors. geattesteerde, sij beijde comparanten tegenwoordich noch seer goede kennis ende heugenis seijden te hebben, presenterende daeromme des noot sijnde tselve met eede solemneel te bevestigen aldus dese ten goeder trouwen ten huijse vande eerste comparant inde Postelstraet alhier binnen Tilborch voors. gepasseert desen 3 december anno 1685, ter presentie van Stoffel Jans van Oolen ende Cornelis Jan Willems inwoonende nabueren alhier, die de minute deser, beneffens de attestanten ende mij notaris voornoempt mede behoorlijck hebben onderteijckent.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832