Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1685-14-8025-130r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden dato deses, voor schepenen ondergenoemt, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Aeltjen Joost Daniels, weduwe wijlen Jan Hendricx geassisteert met Gerit Adams van Roij, haere gecozen vooght in desen, soo voor haer selven ende mede instaende voor Cornelia Joost Joosten naergeblevene weduwe van Frans Adam Franssen, Thomas Peter Adriaens, ende Joost Denis Daniels, respective beedighde momboir ende toesiender, van t een onmondigh kint wijlen Joost Joost Daniels, daer moeder aff was, Clasijntjen Denis Daniels, mitsgaders de heer Adriaen Bernage drossaert deser heerlijckheijt, als geauthoriseerde van schepenen alhier, over het paert wegens Joost Joost Daniels, ende alsoo te samen erffgenamen wijlen Michiel Daniel Adriaen Mutsaerts, ende Maria Adriaen Gerits, lijden ende verclaren metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge, ende deijlinge, vande erffgoederen bij den voornoemden Michiel Daniel Adriaen Mutsaerts ende Maria Adriaen Gerits, metter doot ontruijmpt ende achtergelaten,

Overmits der welcker, soo sal Aeltjen Joost Daniels weduwe wijlen Jan Hendricx, hebben behouden, ende erffelijck voor hare portie blijven besitten, eerstelijck de helft in een aenstede bestaende in eene huijsinge, met de helft onbedeelt inde erffenisse, soo saij als weijlant, daer aen leggende ende daer toe behoorende, groot int geheel eenentwintigh loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aen de Postelstraet alhier, comende aldaer int geheel tusschen de erffenisse oost Adriaen Peter Oomen, zuijt Adriaen Jan Teunen, west de gemeente alhier, ende noort de condividenten in desen, los ende vrij, ende sal dit lot in vergelijckinge van cavelen uijtreijcken aen Cornelia Joost Joosten, weduwe wijlen Frans Adam Franssen, tweede condivident in desen, de somme van hondert en tien gulden capitael eens, sonder meer, te betaelen ten simpele vermanen, met eenen stuijver vanden gulden jaerlijcks te intrest, aenvanck nemende huijden dato deses, ende soo voorts, continuerende tot de volle betalinge toe,

Waer tegens Cornelia Joost Joosten, weduwe wijlen Frans Adam France, ten deele bevallen is, ende sal de selve alsoo voor hare portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eene schuer, ende schop met het gerechte derde paert, onbedeelt in de erffenisse soo zaij als weijlant, daer aen leggende ende daer toe behoorende gestaen ende gelegen in de aenstede ende rengenoten als voor, ende is bespreek, dat de schure staende noortwaerts, bij de voorschreve huijsinge ten simpele vermane van de eerste in ordine condivident in desen, moeten affgebroken ende geruijmt werden, ende sal dit lot in vergelijckinge, van cavelen uijt teerste lot genieten, de somme van hondert en tien gulden capitael ende voorts als int eerste loth vermelt, item uijt het derde loth de somme van dertigh guldens capitael, te betaelen bij t passeren deses precies, Eijntelijck, uijt het vierde loth de somme van seven gulden tien stuijvers te betaelen als voor,

Waer tegens de momboirs ten behoeve van t vs een onmondigh kint in desen ten deele bevallen is, ende sal t selve hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten het gerechte twaelffde paert, onbedeelt inde eenentwintigh loopensaet, soo zaij als weijlant, in de voors aenstede, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelen tweede condividenten in desen, proffijteren de somme van seven gulden, ende tien stuijvers eens, te betaelen als voor,

Ende waer tegens de heer Adriaen Bernagie drossaert alhier in qualiteijt als voor, ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck, het gerechte vierdepaert, in een perceel zaijlant genaempt den Berch Acker, groot int geheel een en een quaert loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Postelstraet alhier, aldaer tusschen erffenisse oost Peter van Eeten, zuijt de eerste ende tweede condividenten in desen, west de derde ende vierde condividenten in dese, ende noort de gemeijne heijde, los ende vrij, item een perceel zaijlant genaemt de Corte Voren, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, comende aldaer tusschen de erffenisse oost eenen waterlaet, zuijt ende west de eerste ende tweede condivident in desen, ende noort de derde condividente, los ende vrij, item een perceel weijlant, gelegen als voor, groot een en een quaert loopensaet ofte daer ontrent, comende aldaer tusschen erffenisse oost de gemeijne straet, zuijt Joost Joosten, west den tweede condivident in desen, ende noort den eerste condivident los ende vrij, Eijntelijck een perceel zaijlant groot een en een quaert loopensaet zaijlant gelegen als voor, aldaer tusschen erffenisse oost de weduwe Quirijn Peters zuijt Cornelis de Beir, west den waterlaet ende noort de weduwe wijlen Jan Daniels, los ende vrij, ende sal dit loth in egalisatie van cavelen uijtreijcken aent tweede loth, de somme van seven gulden ende tien stuijvers te betaelen als voor,

Voorts is tusschen de voorschreve parthijen condividenten wel expresselijck ondersproken ende geconditioneert, dat ijder sijn aengecavelde deel ofte loth sal aenvaerden terstont, met het gedoogen van wegen etc., en hebben etc., gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den tweede januarij xvi vijffentachtigh coram Ophuijsen Brouwers, van den Heuvel, et ... schepenen.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832