Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1685-14-8025-136r

Denis Embrecht Adriaens ende Quirijn Willem Janssen, cedunt aen en ten behoeve van Jan Jan Deckers een perceel zaijlant groot twee loopensaet ofte daer ontrent gelegen aent Creijven alhier, comende aldaer oost Laureijs Schuijter, zuijt Adriaen Embrecht Adriaens west Hendrick Corst Denis, ende noort Adriaen Jan Deckers, los ende vrij, uijtgenomen twee stuijvers chijns jaerlijcks opde casteele alhier, op St. Jans dagh, voorders vrij, uijtgenomen, wegen, stegen ets. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den 12e januarij 1685 coram Brouwers rel: Ophuijsen.

Coopp: 180 gulden die de ondergeteeckenden bekennen ontfangen te hebben den negenentwintighsten junij 1685.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832