Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1685-14-8026-23v

Jan Claes Vrancken cedit aen en ten behoeve van Jan Jan Willems Veramelvoorts brouwer in den Boom tot Breda, een parceeltje zaijlant groot twee loopensaet ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier comende aldaer tusschen de erffenisse oost de weduwe wijlen Gerit Willems Veramelvoort, zuijt de gemeene straet, west de weduwe Peter Nouwens ende noort de waterlaet los ende vrij, uijtgenomen den voors. waterlaet ende alle gebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden maert sestien hondert vijffentachentigh.

Coopp: 236 guldens.
(Er staat niet bij dat dit bedrag ook voldaan is).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832