Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1685-14-8026-51r

Alsoo Judick Peters van der Wegen, in huwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Peter Corstiaen Nouwens, bij den welcken sij echtelijck geprocreert heeft, drie kinderen, met name Ida, out dertien, Corstiaen out negen, ende Pitronella out 1 1/2 jaer ofte alle daer ontrent, het is nu sulcx, dat de voorn. Judick Peters van der Wegen, haer wederom in anderen huwelijck begeven heeft, met Hendrick Jans van Beurden, soo soude deselve naer costume locaele, verobligeert wesen, met de momboirs vande voors. onmondige, te procederen, tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge, ende affdeijlinge, van alle ende een eijgelijcke de goederen die de voors. Judick Peters vander Wegen, met haeren overleden man zaliger gemeen te besitten placht, ende bij hem metter doot ontruijmt, ende achtergelaten sijn, ende geconsidereert de getauxeerde meuble goederen, alle de lastige schulden deses boedels affgetrocken sijnde nieten comen te inporteren, maer noch hondert sevenentachentigh gulden schult twelck voor deen helfte tot laste vande voors. onmondige wesen soude, de somme van drientnegentigh gulden, tien stuijvers, ende daer egeene erffgoederen sijn, als de naervolgende ierstelijck een huijs, schop, hof met de erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, item een en drie quart loopensaet zaijlant, ofte daer ontrent begrijpende, item een parceel zaijlant, groot een loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, item een parceel soo saj als weijlant groot drie en een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, alle gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, item alnoch het sesde paert in een stede gelegen aende Drie Huijsen alhier, item een parceel hooijbeemts groot seven loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen inde Bloote Beemde alhier, Item de helft in eenen heijbodem, waervan de ander helft Jan Anthonij van der Wegen is competerende, gelegen inde Vosbergen alhier, item alnoch een vierde paert in een parceel moer groot int geheel een halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen onder Ven Loon, inde Heer van IJserens moer, item eenen beemt tot Gilse onder de Baronije van Breda groot ses loopensaet ofte daer ontrent, item eenen beempt groot ... loopensaet gelegen als voor waer van de jaerlijcxe revenue, de reparatien ende dorpslasten affgetrocken sijnde, niet meer en compt te inporteren, als de somme van veertigh gulden, comt voor deen helfte tot proffijt vande onmondige de somme van twintigh gulden, gemerckt de onmondige uijt deen helfte soude moeten werden opgebracht ende gealimenteert, het welck evidentelijck blijckt dat sulcx onmogelijck is, maer integendeel alle de voors. getauxeerde goederen tsamen jae vrij veel meer soude hebbe verteert ende geconsumeert, voor ende aleer de selve kinderen soude sijn gecomen tot haren ouderdom om bequaemelijck den cost te connen gewinnen, sulcx dat dese affdeijlinge gansch ondienstigh, sal seer nadeeligh voor de voors. onmondige wesen, ende strecken souden, omme allen't welck voortcomen ten proffijte ende voordeele vande selve onmondigen soo veel mogelijck is, so ist, dat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, de voorschreven Judick Peters van der Wegen, geassisteert met Hendrick Jans van Beurden samen ter eenre, ende Cornelis Nouwens als momboir ende Jans van der Wegen als toesiender over de voors. onmondige ter andere zijde, de welcke, met malcanderen in plaets van affdeijlinge, hebben aengegaen, ende gemaeckt een minnelijck, ende vrindelijck, accoort, contract, ende transactie, in voegen, forme, ende manieren als hier naer beschreven is volgende, te weten, dat de voors. eerste comparanten hebben aengenomen gelijck sij doen mits desen, de voors. onmondige omme die op te brengen, ende te alimenteren in cost ende dranck, cleedingh, ende reedingh, linnen ende wollen, sieck, ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer hennen staet, qualiteijt ende vermogen, mitsgaders de selve ter scholen te laten gaen, omme te laten leeren lesen, ende schrijven, ende mede tot dien den zoon een ambacht, ende de dochters een hantwerck, daer toe selve best, nut, ende bequaem bevonden sullen werden, om bequaemelijck hennen cost te connen gewinnen, ter tijt ende wijlen toe, deselve sullen gecomen wesen, ten ouderdom van achtien jaren, huwelijcken ofte andere geapprobeerden staet, ende daer en boven aen ijder der selven uijttereijcken, eene somme van seventigh guldens eens, sonder meer, waer voren de eerste ende tweede comparanten, sullen hebben, behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten, alle de getauxeerde meuble goederen, ende gedurende dese alimentatie ende onderhout de geheele tocht van het erffgoet sonder ..., mits dat deselve alnoch ten simpele vermane vande tweede comparante gehouden sullen wesen voor de expiratie vande voors. alimentatie te desisteren vande tocht vande goederen die sij tweede comparante sullen vercoopen tot dienst vande onmondige in desen, ende is geconditioneert, dat de tweede comparanten sullen moeten voldoen ende betaelen alle de lastige schulden waer mede den boedel eenighsints is belast soo van scabinale gelofte, manuale obligatie als andere loopende schulden, alles naerder inden voors. staet en inventaris ter secretarije berustende, geexpresseert, is verders geconditioneert dat de eerste comparante sullen gehouden wesen voorde voors. uijtreijckinghe te stellen behoorlijcke borge onder verbant als naer rechten, alle welcke poincten etc. renuntierende etc. verbinden etc. pro ut in forma, actum den achtentwintighsten julij sestien hondert vijffentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832