Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1686-115-36-13v

In den naeme ons Heeren Jesu Christij Amen.
Compareerde voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bijden Ed: Mo: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eijgen persoon Pauwelijna Michiel Jan Michiel Meijnaerts, wedue ende testamentaire boedelhouster wijlen Gerit Jan Gerit Smolders alhier aende Rijdt woonende, mij noatris wel bekent, gesont van lichaem, gaende ende staende, haer verstant, memorie ende vijff sinnen alomme wel machtich, ende volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de broosheijt der menschelijcker nature, siende datter op aerde niet seeckerder en is, dan de doot, ende niet onseeckerder als de ure derselver, heeft daeromme met voorbedachten raet ende rijpe deliberatie, sonder persuatie of inductie van ijemanden (soo sij verclaerde) uijt haren eijgen vrijen wille, gemaeckt, geordonneert, ende geslooten soo sij doet mits desen, dit haer testament, lesten en uijttersten wille, in form, voegen ende manieren hier nabeschreven volgende,
Eerstelijck haere ziele, nu ende soo wanneer, die uijt haer sterffelijck lichaem sal comen te scheijden, de genade ende bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, ende haer doodt lichaem eerlijck en christelijck begraven te worden,
Ende alvorens te comen ter dispositie, soo verclaerde sij testatrice voor eerst te casseren, annuleren doodt ende te niet te doen, soo sij doet mits desen, alle andere voorgaende testamenten, of andere uijtterste willen, ende maeckagien, die sij testatrice voor desen eenichsints mach hebben gemaeckt ende gepasseert, ende namentlijck soodanich testament als sij met den voorn: haren man voor schepenen alhier in dato 19e december 1671 heeft gemaeckt, ende alsnu van nieuws disponerende, soo verclaerde sij testatrice mits desen alnoch te legateren aende Taeffele vanden H: Geest alhier soodanich parceel zaeijlants groot twee loopensaeten of daer ontrent gelegen binnen dese parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aent Creijven, gecomen van haer vader, aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Deckers noort, Jan Peter Jacobs cum suo zuijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Sijmon Peters Veramelvoirt, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, als sij met denselven haren man aende H: Geest bij haren testamente oock hadden gemaeckt, item legateert sij testatrice aen Willem Smarien haren neve de somme van drij hondert guldens, omme die bij hem gedistribueert ende uijtgedeelt te worden na behooren ende die te genieten uijt hare gedeelte na te laetene goederen sonder tegenseggen van ijemanden, ende dat uijt ... redenen haer daer toe moverende, sulcx dat sij testatrice wel expresselijck wilt ende begeert, dat deselve somme van drije hondert gulden, aen hem Willem, sonder eenige affteeckeninge aenstonts na hare doot sal worden betaelt ende voldaen, item legateert sij testatrice alnoch aen haren broeder Jan ende hare 2 susters met namen Anneken ende Marie, mitsgaders aen Marie dochtere van wijlen Heijltien Meijnaerts oock hare suster was, daer vader aff is, Gerit Smolders, ijder voor een vierde part staecxsgewijse de doode hant met de levende te deijlen, soodanich parcheel soo weije als schaerbosch, groot twee loopensaeten, of daer ontrent, gelegen aent Creijven alhier, genaemt het Heijvelt, ende daerenboven aende selve alnoch de somme van vijftich gulden contant gelt, sonder meer, als sij met den voorn. haren man bij haer testamente voors. aende selve heeft gelegateert, den selven haren broeder Jan daer mede uijt alle hare vordere natelaetene goederen secluderende ende uijtsluijtende mitsdesen, item legateert sij testatrice alnoch aende voor ende na kinderen, alreede verweckt ende alnoch te verwecken, van Marie hare suster als oock aende kinderen van Anneken hare suster soo in desen als andere houwelijcke te verwecken, staecxgewijse, ende sulcx aen ijeder van hare susters kinderen voor de eene helfte, een parceel ackerlants groot twee loopensaeten of daer ontrent, gelegen aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, oost ende noort Sr. Ego de Wits, streckende met den eenen eijnde aende erve Jan Michiel Meijnaerts, ende met anderen eijnde aende erve Sijmon Peeters Veramelvoirt, item legateert sij testatrice alnoch aende voorn: Marie hare nichte, dochtere van Heijltien hare suster een parcheel ackerlants, groot een loopensaet of daer ontrent, gelegen aent Creijven voornoemt, aldaer tusschen erffenisse oost Peeter Jan Deckers, zuijt Jan Willems, west de gemeene straet, ende noort Jan Anthonij Wouters, los ende vrij, daer en boven aende selve Marie alnoch het bedde vande testatrice met den hooftpeulinck, twee de beste kussens, twee deeckens ende twee de beste slaeplakens met oirfluwijnen, ende haren ... block of schap, item legateert sij testatrice aende kinderen wijlen Mr. Herman van Stockum soodanich parcheel ackerlants genaemt den Wilghacker groot twee loopensaeten of daer ontrent, als sij met haren man zaliger aende voorn: kinderen heeft gemaeckt ende gelegateert, bij haren voors. testamente, sulcx dat het selve legaet in sijn geheel blijft, omme alle deselve legaten terstont nade doodt vande testatrice in voegen als voor, aenveirt ende gepossideert te worden, sonder tegenseggen van ijemanden, voorts heeft sij testatrice alle hare vordere na te laetene goederen, geen uijtgesondert gemaeckt ende gelaeten aen Marie hare suster voor een derde part, het tweede derde part aen Anneken hare suster, en bij voorafflijvicheijt vande selve Marie ende Anneken hare wettige kinderen, ende het resterende derde part aen Marie hare nichte dochtere van Heijltien oock hare suster was ende sulcx staexsgewijse de doode hant met de levende te deelen, als deselve daerinne voor hare eenige ende universeele erffgenamen nominerende ende institueerende met alle vollen rechte van institutie mitsdesen, onder die conditie ende restrictie nochtans, dat of het quame te gebeuren, dat de voorn: Marie hare nichte dochtere van Heijltien hare suster, voor hare mondige dagen, of sonder wettige geboorten achter te laeten quame te overlijden, dat in sulcken gevalle alle de goederen soo haeffelijck als erffelijck, geen uijtgesondert, die de voorn: Marie vande testatrice sullen aencomen, wederom sullen moeten gaen ..., succederen ende devolueren, aen hare twee andere susters kinderen, soo van voor als andere bedden, alsdan noch int leven sijnde, staexsgewijse, de doode hant met de levende te deijlen, oock met seclussie van haren broeder Jan, of desselfs kinderen, tgene voors. staet, verclaerde sij testatrice te wesen haren testamente, lesten ende uijttersten wille, willende ende wel expresselijck begeerende, dat t'selve in alle sijne poincten ende articulen, na hare doodt, preciselijck sal worden achtervolgt, stadt grijpen, ende sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saecke des doodts, onder de levende, of andersints, soo ende gelijck t'selve alderbest sal connen substitueren ende van waerden wesen, niettegenstaende alle ende jegelijcke solemniteijten na rechte ofte andersints gerequireert, hier inne niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placcaten, ordonnantien, locaele of municipale rechten desen eenichsints ter contrarie, als alle deselve voor soo veel in haer is, derogerende ende te niet doende mitsdesen, sonder argh of list,
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten comptoire mijns notaris, gestaen aende Heuvel, ter presentie van Cornelis Moetsen ende Hans Jochem Weijdeman beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versocht ende gebeden, die de prothocollaire minute deses beneffens de testatrice ende mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent den vijffentwintichsten februarij 1686.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832