Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-112r

Cornelis Gerit Maes cedit, aen en ten behoeven van Cornelis Adriaen Cornelissen, een huijs metten gront ende erffenisse van dien, groot twee loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Kraijven alhier, aldaer oost de straet, zuijt ende west d erffgenamen Goijaert Willems Vermee, ende noort Joost Emb: Daniels, ende Peter Emb: Adriaens, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc., en heeft etc. gelovende etc., actum den achtsten meert sestien honder sesentachentich,

Cooppen: 350 guldens voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832