Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-117r

Arnoldus Cornelis Kievits cedit, aen Sr. Ego de Wits, een parceel heijvelt groot twee lopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt, alhier aldaer oost Jan Jan Willem Mutsaerts, zuijt Peter Goijaert Heerden, west den cooper in desen, ende noort de weduwe ende kinderen Peter Hensen, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. actum ut supra (den sevenentwintighsten meert sestien hondert sesentachentigh),

Cooppen: 32:10:0 voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832