Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-119v

Compareerde voor schepenen ondergenoemt Anthonis Jans van Gils ter eenre, ende Peter Jans van Gils sijnen broeder ter andere zijde, de welcke verclaerde, met den andere aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffmangelinge vande naebeschreve erffgoederen, overmits de welcke soo sal den voors. Anthonis van Gils van Peter van Gils hebben, behouden, ende erffelijck blijven possideren, seeckere kamer, aen den zuijden kant, inde huijsinge van Geertruijt sijne suster, met ontrent veertien a vijftien roeden hoff daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aent Kreijven alhier, aldaer oost de straet, zuijt Hendrick Joost Horevoorts, west Gerit van Beurden, ende noort Geertruijt voors., los ende vrij, uijtgenomen vijff stuijvers reductie aende heer rentmeester Slingerlant alhier, jaerlijcx te betaelen,

Ende waer tegens den voors. Peter, van Anthonij van Gils, sijne broeder sal hebben, behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten, een huijsken ende schop, met ontrent veertigh roeden erve daer aen leggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aen t Kraijven alhier, aldaer oost de straet, zuijt Geertruijt Jans van Gils, west Cornelis Cornelis de Beir, ende noort de erffgenamen Goijaert Willems Vermee, los ende vrij, uijtgenomen vijfftien stuijvers reductie sjaers aende heer rentmeester Slingerlant alhier, ende hebben etc. gelovende etc., pro ut in forma, actum den tweede april sestien hondert sesentachentigh.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832