Menu

Documenten

Document R-1686-14-8026-120r

Anthonij Jans van Gils cedit, aen Geertruijt Jans van Gils sijne suster, een kamer aenden zuijden kant, inde huijsinge vande cooperse in desen met ontrent veertien a vijftien roeden hoff gestaen ende gelegen aent Kraijven alhier, aldaar oost de straet, zuijt Hendrick Joost Horevoorts, west Gerit van Beurden, ende noort de coopperse in desen, los ende vrij, uijtgenomen vijff stuijvers reductie sjaers, aen de heer rentmeester Slingerlant alhier, voorts etc. en heeft etc., pro ut in forma, actum ut supra (den tweede april sestien hondert sesentachentigh).

Cooppen: 100 gulden.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832