Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-121v

Jan Cornelis Jans als momboir, ende Jan Huijbert Jans als toesiender, overt een onmondigh kint wijlen Jan Peter Jans, daer moeder aff is Geertruijt Huijbert Jans voor deen helft, ende Peter Goijaert Heerden als momboir, ende Adriaen Jan Eulinghs als toesiender, over de onmondige kinderen wijlen Joost Goijaert Heerden, daer moeder aff is, Pitronella Peter Jans, voor dander helft, cedunt, met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, aen ende ten behoeve van Gijsbert Joosten de Beir, de helft in een huijsinge met de gront ende erve groot ontrent drie quartier loopensaet, waer van dander helft den cooper in dese is competerende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost een gemeen steeghdeken, zuijt de gemeene straet, west en noort de cooper in dese, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. pro ut in forma ende sijn hier mede bijgestaen de voorn. Geertuijt Pitronella de welcke verclaerde te desisteren van de tocht haer inde voors. huijsinge ende erve van tochtwege competerende met renuntiatie in forma actum den twaelfden april sestien hondert sesentachentigh.

Cooppenningen ende slagen 103 guldens voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832