Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-130v

Anthonij Vereijck secretaris, ende de heer Arnoldus van Loon notaris ende procureur alhier, als last ende procuratie hebbende van gelijcke erffgenamen wijlen de heer Peter van Gils, in sijn leven secretaris alhier, volgens de procuratie daer van sijnde gepasseert voor schepenen alhier, de dato 9 februarij 1685 alhier gesien ende gelesen ende alsoo bij mijne heeren drossaert ende schepenen alhier gestelde ende geordonneerde curateurs, over den insolventen boedel ende goederen wijlen Jacob Jan Peter Jacobs, ende Jenneke Jacobs de Molder, hebbende ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende) vercocht, ende mitsdese wettelijck ende erffelijck opgedragen ende overgegeven, aen Jan Jan Deckers een huijs mette gronde ende erffenisse daer aen leggende, ende daer toe behoorende, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen 't Creijven alhier, aldaer oost de voetpadt, zuijt Jacob Huijgermans, west de gemeene straet, ende noort Matthijs Aert Cornelis, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vijff stuijvers vier penningen sjaers aen Peter van Eeckelschot, voorts wegen, stegen, ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden als van outs, en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den twaelfde junij sestien hondert ses en tachentigh.

Cooppen: et slagen 395 gulden.

De selve in qualiteijt als voor, cedunt aen Anthonij Wouter Nouwens, een parceel zaijlant groot vijff quartier loopensaet, ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost Jan Peter Deckers, zuijt Emb: Adriaen Gerits, west Jacob Huijgermans, ende noort Jan Peter Meuss, los ende vrij, met de gerechtigheijt van te wegen, als oock wegen stegen ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden, als van outs, en hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppenn: et slagen 74 gulden.

De selve in qualiteijt als voor, cedunt aen Peter Embrecht Adriaens, een parceel zaijlant, groot een halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de kinderen Paulus Bastiaens, west de kinderen Matthijs Jans Creijers, ende noort Gerit Laureijs van Doremael, los ende vrij, met de gerechtigheijt van te wegen, als oock wegen, stegen ende alle andere naebuerlijcke rechten te onderhouden, als van outs, en hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppenn: et slagen 27 gulden.

De selve cedunt aen Cornelis Jan Cornelis Gijsbert Beijkens, een parceel weijlant groot een halff loopensaet en een halff quart ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaer oost de gemeene straet, zuijt Jacob Huijgermans, west Gerit Jan Anthonisse, daer eene waterlaet tusschen beijde loopt, ende noort de erffgenamen Peter Hendrick Peters, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. en hebben etc. pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppenn: et slagen 34 gulden.

De selve cedunt aen Sijmon Peter Willems Veramelvoort, een halff huijs, scheijdende op den graat van de schouw, met ses voeten buijten de plate?, Item een parceeltje zaijlant een halff loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aen 't Creijven voors., aldaer oost Sijmon Peters Veramelvoort, zuijt Anthonij Jan Gerit Huijben, west tkint Peter Jan Peter Jacobs de jonge ende noort Laureijs Jan Smolders, ende noch een parceeltje weijlants groot een halff loopensaet, gelegen als voor, aldaer oost Peter Jan Nesten, zuijt Anthonij Jan Gerit Huijben, west Sijmon Peters Veramelvoort voors. ende noort de heer Ego de Wits, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma, actum ut supra.

Cooppenn: et slagen 109 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832