Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-132v

Cornelis Elias Verwers, ende Gerit Adriaen Verwers, cedit aen Peter Goijaert Heerden, een parceel zaijlants groot twee en een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Marten Laureijsse, zuijt Adriaen Verhoeve, west de straet, ende noort Jan Cornelis Creijers, los ende vrij, uijtgenomen wegen ende stegen etc. en hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den achtienden junij sestien hondert ses en tachentigh.

Cooppen: 115 gulden voldaen bij de vest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832