Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-137r

Alsoo Gerit Laureijs van Doremael in huijwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Maria Jan Verbunt, bij den welcke hij echtelijck geprocreert heeft twee kinderen met name Laureijs, out dertien ende Jan, out tien jaren, ofte daer omtrent, het is nu sulx datten voorn Gerit hem wederom in anderen huijwelijck begeven heeft, met Cornelia Adriaens van Loon, sijn ondertrouwde bruijt, so soude den selven naer costuijme locaele alhier verobligeert wesen metten momboirs den voorn. onmondige te procederen tot behoorlijcke schiftingh, scheijdinge ende afdeijlinge, van alle ende een ijgelijck de goederen, soo haeffelick als erffelijck actus, schulden, ende ceditis, die hij met sijn overleden huijsvrouw gemeen te besitten placht, ende bij haer eenighsints metten doot ontruijmt ende achtergelaten sijn, maer in plaets van dien, gemaekt seeckeren staet ende inventaris met prisatie (op huijden gemaeckt) ter secretarije berustende waer van int geheel vande meuble goederen, de lastige schulden des boedels afgetrocken sijnde, noch tot gemeene schuld overblijft, de somme van eenentwintighgulden vijff stuijvers ende daer seer weijnige erffgoederen sijn, als namentlijck een huijs met vier loopesaten lant, daeraen behoorende, gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, Item eenen beemt groot drie loopensaten gelegen in den Dalem alhier, waervan de jaerlijckse revenues ende reparaties ende dorpslasten affgetrocken sijnde met en comen te importeren dan de somme van ses gulden, wesende voor de helft ten proffijte van de onmondige de somme van drie gulden gemaeckt de voorn onmondige uijt deen helft van desen soude moeten worden opgebracht ende gealimenteert, het welck evidentelijck blijckt, dat sulx onmogelijck is maer in tegendeel alle de voorn goederen vrij veel meer soude hebben verteert ende geconsumeert voorn alhier de selve sonder gecomen wesen tot henne mondige dagen, huijwelijck oft andere geapprobeerden staet, omme allen selve voortcomen, ende te prevenieren ten proffijt van de onmondige, soo ist, dat op huijden dato deses, voor schepenen de Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle sijn gecomen ende gecompareert den voorn Gerit Laureijs van Doremael ende Cornelia Adriaens van Loon sijne iegenwoordige ondertrouwde bruijt samen ter eene ende Gerit Jans Verbunt, als momboir ende Jan Laureijs van Doremael, als toesiender, van de voorn onmondige, ter andere sijde, sijden en verclaerden met malcander in plaets van affdeijling, aengegaen ende gemaeckt te hebben, een minnelijck ende vrindelijck accoort, contract ende transactie inder forme ende maniere hier naebeschreven volgende, te weten, soo hebben d' eerste van de twee comparanten aengenomen, soo sij doen met desen, de voorn. onmondige omme die op te brengen ende te alimenteren, in cost en dranck, cleedingh ende reedingh, van linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerclijck ende tamelijck, naer henne qualiteijt ende vermogen, als mede deselve ter schole te laten gaen, omme te leren lesen ende schrijven, mitsgaders de selve een ambacht ofte hantwerck te laten leeren, waer toe de selve best ende bequaem sullen bevonden worden, om bequamelijck henne cost te comen gewinnen, ter tijt ende wijlen tot de selve sullen gecomen wesen, ten ouderdom van twintigh jaere, huwelijck ofte andere geapprobeerde staet, waer voren sij een van de tweede comparanten sullen hebben behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten alle de voors getaxeerde meuble goederen ende gedurende de voors. alimentatie de geheele tocht der erffgoederen naer der index staet ende inventaris (ter secretarije berustende) geexpresseert mits daer tegens betalende alle schulden waermede desen boedel eenighsints mocht wesen belast, uijtgenomen dat de tweede comparanten sullen moeten betaelen de helft van soodanige manuale obligaties in honderde twee hondert gulden capitael als Jan Laureijs van Doremael op desen boedel is hebbende en is geconditioneert, dat naer beijder doot de eerste comparant alle de goederen geconquisteerd aen te besterven, als andere ... goederen hoedannigh die soude mogen wesen ende allen noch in effewesende sullenwerden gedeelt, voorde eene helft bij de onmondige in desen, ende de andee resterende helft bij de erffgenamen van de voorn Cornelia Adriaens van Loon, allen welcke poincten etc. renunutierende etc. verbindende etc. actum den drieentwintighsten augustus sestienhondert sesentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832