Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-147r

Adriaen Gerits van Beurden soo voor sijn selve, ende alnoch als momboir, ende Gerit Jans van Beurden als toesiender, vande onmondige kinderen wijlen Digna Joris Joosten, daer vader aff is, Gerit voors., hebben met consent ende decreet van de heere drossaert ende schepenen alhier, de dato 28 october 1686 vercocht, ende mitsdien, wettelijck, en erffelijck opgedragen, ende overgegeven, aen ende ten behoeve van Peter Goijaert Heerden, een parceel ackerlant, groot vier en een quart loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Adriaen Willem de Roij, zuijt den cooper, west de weduwe Gerit Veramelvoort ende noort Cornelis Cornelis de Beir, los ende vrij, uijtgenomen dat hier jaerlijcx is uijtgaende, vijff besondere chijnse aenden heer desen Heerlijckheijt groot samen vijff stuijvers twee penningen voorts wegen, stegen etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den een en twintigsten november sestien hondert ses en tachentigh.

Cooppen: et slagen 217 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832