Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-150r

Jan ende Adriaen sone Wouter Segers voor haer selven, ende haer fort ende sterck makende voor Bartel hennen uijtlandigen broeder, den voors. Jan Segers alnoch als momboir, ende Peter Jan Daniels van Beurden als toesiender, van het een onmondigh kint Wouter voors., daer moeder aff is Mechel van Beurden, tegenwoordige huijsvrouwe van Michiel vande Karckhoven met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier de dato 23e november 1686 indier qualiteijt cedunt, aen ende ten behoeve van Sr. Ego de Wits een parceel weijde groot vier en een halff loopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost Adriaen Jan Deckers ende meer anderen, zuijt eenen weght, west de weduwe Cornelis vande Meghdenbergh, ende noort Peter Goijaert Heerden, ende meer anderen, los ende vrij, uijtgenomen wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den sevenden december sestien hondert sesentachentigh, ende is hier mede bijgestaen Mechel van Beurden voors. de welcke verclaerde te desisteren van de tochte recht ende actie haer van tochtswegen inde voors. weijde competerende met renuntiatie in forma,

Cooppen. et slaghen 187:10:0Zoeken in website: De Hasselt voor 1832