Menu

Documenten

Document R-1686-14-8026-156r

Jan en Peter, gebroederen sone wijlen Jan Willem Musaerts, Adriaen Peters van Heijst als man ende momboir van Cornelia, Jans voors. Peter Adriaen Vrancen als man ende momboir van Maria dochter Jan Willem Mutsaerts voornt. mitsgaders Jan Willem Jans als momboir, ende Jan Jan Willems Mutsaerts als toesiender, van teen onmondigh kint wijlen Jan Willem Mutsaerts, daer moeder aff was Anneke Jan Michielse van Nederpelt, de momboir met consent ende decreet vande heere drossaert ende schepenen alhier, de dato 28 october 1686 in dier qualiteijt cedunt aen ende ten behoeve van Anthonij Jans van Buel, een halff huijs aende westencant scheijdende op de graet vande schouw ende de erffenisse daer aen leggende, ende daertoe behoorende, groot ontrent twintigh roeden gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt t Craijven, aldaer oost Jan Cornelis Jacobs, zuijt Stoffel Willems, west de selve, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen vijff duijten chijns sjaers aende rentmeester der Geestelijcke Goederen des Quartiers van Oisterwijck, te voldoen, voorts wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. ende allen commer etc. actum ut supra (24 december 1686),

Cooppenn: et slagen 118 gulden voldaen bij de vest.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832