Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-157r

Cornelis Jansen Hoijpijl soo voor sijn selve, ende alnoch als momboir, ende Jan Laureijs van Doremael als toesiender, over teen onmondigh kint wijlen Jan de Beir, daer moeder aff was, Pitronel Laureijs van Doremael, met consent ende decreet van heere drossaert ende schepenen alhier, cedunt aen ende ten behoeve van Hendrick Goijaerts een camer scheijdende op den middelweeght, met drie quart hof of erff daer aen leggende ende daer toebehorende, in soodanighe vuegen, groote ende maniere, als tselve is gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier aldaer oost Adriaen Claessen, zuijt de selve, west de weduwe Hendrick Jans de Beir ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. actum ut supra ().

Cooppenn ende slagen 352 gulden 10 stuivers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832