Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8026-87v

Cornelis Nouwens als momboir, ende Peter Janssen van der Wegen als toesiender, over de onmondighe kinderen wijlen Peter Corstiaen Nouwens, daer moeder aff is, Judick Peters vander Wegen, hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, op den naem ende van wegen de voornoemde momboir gepresenteert van dato 8e october 1685 alhier gesien ende gelesen, cedunt aen ende ten behoeve van Cornelis Heestermans het sesdepaert in een stede bestaende in een huijsinge, schuer, schop, ende erffenisse daeraen leggende ende daer toe behoorende metten appendentien ende dependentien van dien, groot int geheel veertigh loopensaeten ofte daer ontrent, sonder in eenige mate te willen gehouden sijn, gestaen ende gelegen aende Drie Huijsen alhier, aldaer tussen erffenissen den voors. huijsinge oost ... zuijt, west, ende noort de weduwe Jan Adriaen Joosten, los ende vrij uijtgenomen het sesdepaert in eenen gulden tien stuijvers reductie jaerlijcx aende Heer van Deurse tot s'Bosch, Item het sesdepaert in eenen gulden drie stuijvers vier p chijns jaerlijcx aen den Rentmeester als van outs tot Oisterwijck, Item het sesdepaert in vier stuijvers chijns aende de Heer deser Heerlijckheijt op St. Stevens dagh, Eijntelijck het sesdepaert in twee blancken chijns sjaers aen Anthonij van Opstal ende Meester Cornelis Hagens, op Lichtmis dagh, voorts wegen, stegen, etc., ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. actum den veertienden januarij, sestienhondert sesentachentigh,

Cooppenn et slagen 167 gulden.

De selve in qualiteijt als voor, cedunt aen de voors. Heestermans, eenen beemt groot seven loopensaet ofte daer ontrent, gelegen in de Bloot Beemde alhier, aldaer oost de Leij, zuijt Anthonij Soffaers, ende Bartel van Oerle, west de gemeene heij, ende noort Jan Willem Jan van Velden, los ende vrij, uijtgenomen, twee besondere chijnse groot samen elff duijten sjaers, aende Ed: Heer deser Heerlijckheijt, op St. Stevens dagh, voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen et slagen 295 gulden.

De selve in qualiteijt als voor, cedunt aen Gerit Jan Anthonisse, een perceel ackerlants, groot anderhalff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de weduwe Joost Goijaert Jans, zuijt Cornelis Cornelis de Beir, west den cooper in desen, ende noort eenen mistwecht, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen et slagen 62:10:0.

De selve in qualiteijt als voor, cedunt aen Adriaen Segers, een perceel ackerlants, groot twee loopensaet, ofte etc., gelegen als voor, aldaer oost de waterlaet, zuijt Jan Claes Francken, west de straet, ende noort Willem Daniel Francken, los ende vrij, uijtgenomen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppen et slagen 139 gulden 10 st.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832