Menu

Documenten

Document R-1686-14-8026-96r

Anth: Vereijck secretaris der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle, ende sr. Johan vande Sande als bij mijne heeren drossaert ende schepenen der Heerlijckheijt voors., gestelde ende geordonneerde curateurs, over den insolventen boedel ende goederen wijlen Jan Jan van Buel, ende Maria Adriaen Niclaessen, volgens marginale appostille verleent op de requeste van de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Jan ende Maria voors., de dato 15 augustij 1685 alhier gesien ende gelesen, cedunt ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Adriaen Anthonis den Ouden, een huijs, met vier en een halff loop lants, nochtans soo groot ende cleijn als tselve is gestaen ende gelegen aent Creijven alhier, aldaer oost de straet, zuijt Adriaen Jan Gerit Huijben, west Adriaen Deckers, ende noort Jan van Beurden, los ende vrij, uijtgenomen vier gulden tien stuijvers sjaers, aenden H: Geest alhier, voorts wegen, stegen, etc.., en hebben etc., gelovende super bona creditorium etc., actum den sevende februarij sestien hondert sesentachentigh.

Cooppenn et slagen 290 gulden voldaen bij de vest.

Deselve in qualiteijt als voor cedunt, aen sr. Ego de Wits, een parcheel ackerlants groot ander halff loopensaet ofte etc., gelegen als voor, aldaer oost Jan Michiel Mijnaerts, zuijt Hendrick Corst Denis, west Peter Jan Gerits, ende noort Sijmon Peters Veramelvoort, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra.

Cooppenn et slagen 75 gulden voldaen bij de vest.

Deselve in qualiteijt als voor cedunt, aen Jan Janssen de Jongh, een halff loop lants, gelegen als voor, aldaer oost, ende zuijt den cooper in desen, west de straet, ende noort Gerit Jan Smolders, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra,

Cooppenn et slagen 32:10 voldaen bij de vest.

Deselve in qualiteijt als voor cedunt, aen Sijmon Peters Veramelvoort, een halff lopensaet soo saij als heijlant, gelegen teijnde Creijven aende heij alhier, aldaer oost ende noort de heij, zuijt de weduwe Peter Gerits, ende west den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen, etc., en hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum ut supra,

Cooppenn et slagen 22 gulden voldaen bij de vest.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832