Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1686-14-8157-23r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato dese voor schepenen der Heerlijckheijt Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoone sijn gecomen ende gecompareert Jan Cornelis Jans als momboir ende Jan Huijbert Jans als toesiender over teen onmondigh kint wijlen Jan Peter Jans daer moeder aff is Geertruijt Huijbert Jans, ende Peter Goijaert Heerden als momboir ende Adriaen Jan Eulinghs als toesiender over de onmondige kinderen Joost Goijaert Heerden daer moeder aff is Pitronella Peter Jans, de welcke met malcandere hebben aengegaen ende gemaeckt eene minnelijcke ende vriendelijcke erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen mette doot ontruimt ende achtergelaten door Peter Jan Adriaen Willems ende Digna Jan Gijsberts ende alsoo op de voorn. onmondige gesuccedeert ende dat invoegen forme ende manieren hiernaerbeschreve volgende,

Overmits de welcke soo sijn de momboirs der kinders Jan Peter Jans ten behoeve vande selve onmondige naer blinde lotinge ten deele bevallen, ende sullen de selve alsoo voor henne portie hebben behouden ende in vollen eijgendom blijven possideren een parceel ackerlants groot een loop ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost ende west tkint Adriaen Anthonis Emmen, zuijt tnaervolgende parceel ende noort de straet, los ende vrij, Item een parceel lant groot anderhalff loopensaet gelegen als voor aldaer oost ende zuijt Gijsbert Joosten de Beir, west de heij, ende noort het voorn. parceel, los ende vrij,

Ende waer tegens de momboirs der kinderen Joost Goijaert Heerden ten behoeve vande selve kinderen naer blinde lotinge ten deele bevallen is ende sullen se selve alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, een parceel ackerlant groot drie loop ofte daer ontrent gelegen aende Hasselt alhier aldaer oost de gemeene wecht, zuijt Adriaen Willem de Roij, west Willem Jan Goijaert Heerden ende noort de H: Geest alhier, los ende vrij,

Voorts is tusschen voors. partijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen stegen waterlaten ende alle andere etc. en hebben etc. gelovende etc. alle commer etc., actum den twaelfden april sestien hondert sesentachentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832